Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Заменици на генералниот секретар на Собранието

Вјекослав Анѓеловски
v.angelovski@sobranie.mk
кат I, соба бр. 158
директен тел: 3 11 22 55, локал 278

 

Неџбедин Ибраими

 

Архива