Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за јавно информирање, односи со јавноста, изготвување на статистички материјали и документација и библиотека

Фелек Касами - Помошник-раководител на Сектор за јавно информирање, односи со јавноста, изготвување на статистички материјали и документација и библиотека
приземје, соба бр.13
телефон: 3 11 22 55 локал 127

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

Тодор Пендаров- Раководител на Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 
t.pendarov@sobranie.mk
кат I, соба бр. 108
телефон: 3 11 22 55 локал 395

Снежана Орловиќ-Стојановиќ - Виш соработник за јавно информирање и односи со јавноста
s.orlovic@sobranie.mk
приземје, соба бр.14
телефон: 3182 288

Катерина Георгиевска - Виш соработник за јавно информирање и односи со јавноста
приземје, соба бр.14
телефон: 3182 288

Оливера Цветковска - Соработник за јавно информирање и односи со јавноста
приземје, соба бр.14
телефон: 3182 288

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Катерина Ѓорѓеска- виш соработник за документација
приземје соба бр.22
телефон: 3 11 22 55 локал 230

Сања Анастасова - Виш соработник за статистичка обработка на податоци
кат II, соба бр.212
телефон: 3 22 13 83 локал 161

Селиме Бафтири - Виш соработник за статистичка обработка на податоци
кат I соба бр.142
телефон: 3 11 22 55 локал 128

Флорије Аземи - Помлад соработник за документација
приземје соба бр.22
телефон: 3 11 22 55 локал 230

Кристијан Чушков - Помлад соработник за статистичка обработка на податоци
кат I, соба бр.142
телефон: 3 11 22 55 локал 128

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА

Имран Пацоли - Советник за библиотека 
приземје, соба бр.19
телефон: 3 11 22 55 локал 389

Атанас Стојанов - Виш соработник за библиотека
приземје, соба бр.19
Телефон: 3 11 22 55 локал 397