Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Бисерка Смилковска - Советник - внатрешен ревизор

Башким Ајдари - Советник - внатрешен ревизор

Весна Тулова - Помлад соработник за подготовка и вршење на внатрешна ревизија