Megjunarodna sorabotka
 
Bashkëpunimi ndërkombëtar


Acquis communautaire nënkupton tërësinë e të drejtave dhe obligimeve të cilat dalin nga anëtarësimi në Union

Acquis communautaire përfshin:

  •  përmbajtjen, parimet dhe qëllimet politike të marrëveshjeve,
  •  legjislacionin i cili është miratuar në bazë të marrëveshjeve dhe në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë,   
  •  deklaratat dhe rezolutat të cilat miratohen në kuadër të UE-së,
  •  aktet të cilat kanë të bëjnë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë,
  •  aktet të cilat kanë të bëjnë me drejtësinë dhe punët e brendshme,
  •  marrëveshjet ndërkombëtare të lidhura nga UE dhe vendet anëtare të UE-së ndërmjet vetë atyre në kuadër të kompetencave të Unionit.
 
a

Na ndiqni në: