Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието


Правилник за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 
Органограм на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 
Правилник за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 
Упатство за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија
Упатство за изменување и дополнување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија
Политика за управување со квалитет
План за создавање на систем технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци
Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци 
Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Собранието на Република Македонија
Правилник за начинот на вршење видео надзор на Собранието на Република Македонија
Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Собранието на Република Македонија
Процедура за определување на обврските и одговорностите на службеник-помошник информатичар кој го администрира информатичкиот систем на Собранието на Република Македонија и на овластените лица при пристапувањето до документите и информатичко-комуникациската опрема 
Процедура за пријавување, реакција и санирање на инциденти 

 

* Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 29 април 2015 година
* Упатството за изменување и дополнување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 30 јуни 2016 година
* Политиката за управување со квалитет е објавена на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 22 мај 2015 година
* План за создавање на систем технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за начинот на вршење видео надзор на Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Процедура за определување на обврските и одговорностите на службеник-помошник информатичар кој го администрира информатичкиот систем на Собранието на Република Македонија и на овластените лица при пристапувањето до документите и информатичко-комуникациската опрема - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Процедура за пријавување, реакција и санирање на инциденти - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година


Архива