Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Претходни секретари

Александар Новакоски 12.11.2002 14.04.2006

Каролина Огњановиќ Чукалиева 29.12.1998 12.11.2002

Ѓорѓe Стрезоски 04.03.1997 29.12.1998

Игор Спировски 22.10.1992 04.03.1997

Милован Шиковски 21.06.1988 22.10.1992