Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за административни работи

Арсо Синадинов - Помошник-раководител на Сектор за административни работи

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Флорија Незири-Даути - Соработник за канцелариски и архивски работи

Соња Богдановска - Самостоен референт - технички секретар

Цвета Трајановска - Самостоен референт - технички секретар

Олга Кипровска - Самостоен референт - технички секретар

Снежана Богданска - Самостоен референт - технички секретар

Лидија Пановска - Самостоен референт - технички секретар

Љубинка Ивановска - Самостоен референт - технички секретар

Фатима Рахмани - Самостоен референт - технички секретар

Мунира Куч - Самостоен референт - технички секретар

Зилкаде Љута - Самостоен референт - технички секретар

Биљана Доневска - Самостоен референт - технички секретар

Кефсер Сејдија - Самостоен референт - технички секретар

Маргарита Мадиќ - Самостоен референт-технички секретар

Ленче Ивановска - Виш референт - технички секретар

Душанка Китановска - Референт - технички секретар

Емрзат Љатифи - Референт - технички секретар

Леман Јакубовиќ-Шабан - Референт - технички секретар

Јанка Стојановска - Референт - технички секретар

Лејла Ставилец - Референт за административни технички работи - дактилограф

Елизабета Стојанова - Референт за административни технички работи - дактилограф


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ И ОПШТИ РАБОТИ

Виолета Ангеловска - Самостоен референт - архивар

Спасе Трајковски - Референт - доставувач на пошта

Илија Никодиновски - Референт - доставувач на пошта

Дејан Давидовски - Референт - доставувач на пошта

Мира Петковска - Референт - оператор на телефонска централа


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ

Ирина Мајинска - Раководител на Одделение за експедиција

Митра Атанасовска - Самостоен референт - експедитор

Халимје Сулимани - Помлад референт - експедитор


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Сузана Николовска - Самостоен референт за технолошки процес

Софија Димитриевска - Виш референт за монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Лилјана Костадиноска - Виш референт за монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Драган Змејковски - Виш референт за снимање и умножување на материјали

Виолета Младеновска - Виш референт за нарачка и комплетирање на умножени материјали

Снежана Колева - Виш референт за нарачка и комплетирање на умножени материјали

Мери Кирковска - Виш референт за нарачка и комплетирање на умножени материјали

Љупчо Илиевски - Виш референт за подготвување и комплетирање на материјали

Тони Салихи - општ работник

Хазир Северџан - општ работник

Адлан Мухарем - општ работник

Бекир Бертин - општ работник


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ

Билјана Ивановска - Раководител на Одделение за инвестиционо и тековно одржување 

Љупчо Мирчевски - Советник за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Милош Калезиќ - Самостоен референт за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Тони Неделковски - Виш референт за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Славица Николовска - Хигиеничар

Снежана Трипуновска - Хигиеничар

Розе Трајановска - Хигиеничар

Елизабета Костадиновска - Хигиеничар

Елизабета Кочовска - Хигиеничар

Драгица Панчевска - Хигиеничар

Златица Димитриевска - Хигиеничар

Невенка Новаковиќ - Хигиеничар

Кимет Салихи - Хигиеничар

Сузана Ристеска - Хигиеничар

Светлана Јовчева - Хигиеничар

Соња Ѓорѓиевска - Хигиеничар

Благица Ламбевска - Хигиеничар

Зора Саботкоска - Хигиеничар

Лилјана Танасковска - Хигиеничар

Јулијана Рајовска - Хигиеничар

Гордица Петровска - Хигиеничар

Манушаќе Демири - Хигиеничар

Славица Змејковска - Хигиеничар

Сабит Мемиши - Хигиеничар

Ленче Зикова - Хигиеничар

Наташа Милошевска - Хигиеничар

Наташа Џиковска - Хигиеничар

Маргарита Георгиевска - Хигиеничар 

Виолета Ѓоргиева - Хигиеничар

Даниела Атанасова - Хигиеничар

Весна Киранџик - Хигиеничар