Sluzba na Sobranieto
 
Assembly Staff

Deputy Secretary Generals of the Assembly of the Republic of Macedonia 

Vjekoslav Angjelovski 
v.angelovski@sobranie.mk 
1st Floor 1, Office 158
Telephone: 3 11 22 55, Ext. 278


Nexhbedin Ibraimi 


Miki Milkovski


Marijana Kacarska 


Archive