Јавни дискусии

  

  • Јавна дискусија по Предлог на законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик 

Предлог на законот заклучоци

 Предлог на законот заклучоци

  

12.09.2011 година

  • Јавна расправа по Предлог на законот за млади  
 Предлог на законот за млади заклучоци   


Архива
2008-2011

- Јавна дискусија по Предлог на законот за кривичната постапка

  Предлог на законот за кривичната постапка заклучоци

- Јавна дискусија по Предлог на законот за  дополнување на Законот за парнична постапка

- Јавна дискусија по Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за извршување