Активности на Парламентарен институт

20 март 2017 год 

ОБУКА ЗА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА “УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ”

Во насока на развивање на Стратегија за управување со ризиците од Планот за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола на Собранието на Република Македонија, ќе се организираат серија работилници наменети за раководните лица на Службата на Собранието.

повеќе...

Февруари 2017 година 

РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА “СТАНДАРДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ И КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ” 

Во февруари 2017 година во Струга се одржа дводневна работилница на тема "Стандарди за управување со човечки ресурси, транспарентност на парламентите и календар на активности", наменета за вработените од Службата на Собранието. Работилницата се спроведе во организација на Парламентарниот институт, а во улога на презентери/обучувачи беа претставници од Агенцијата за администрација, МИОА и Парламентарниот институт.

повеќе...

16 февруари 2017 година 

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ПОМЕЃУ НАДВОРЕШНИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТИПЕНДИСТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БУНДЕСТАГОТ НА ГЕРМАНИЈА

Во соработка на Парламентарниот институт на Собранието, Здружението за парламентарна соработка ИПС-Македонија и Германската амбасада во Република Македонија, на 16 февруари 2017 година во Едукативниот центар на Парламентарниот инаститут, се одржа работилница на тема: „Размена на искуства меѓу ИПС стипендистите од Македонија во Германскиот Бундестаг и надворешните соработници (асистентите) на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија“.

повеќе...

20 јануари 2017 година

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО

Во функција на зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, во текот на 2016 година, Парламентарниот институт во соработка со училиште за странски јазици, организира и спроведе курсеви за изучување на јазици (германски, албански и француски јазик). 

повеќе...

Декември 2016 година

ОБУКА НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ

Во организација на Канцеларијата на Националниот демократски институт, Скопје, во декември беше одржана тридневна работилница на тема Финансиско управување во просториите на Парламентарниот институт. Ана Ковачикова од службата на Националниот совет на Словачката Република пренесе искуства во однос на финансиското планирање, предлагање и преговарање на буџетот на словачкиот Национален совет, а беа разменети и искуства за подготвка на економски и буџетски анализи.

повеќе...

Ноември 2016 година

ПРОФЕСИОНАЛНО И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ПРЕКУ РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА

Во функција на зајакнување на административните капацитети и меѓународната соработка, во ноември 2016 година вработени од Секторот за едукација и комуникација, истражувачка библиотека и законодавна архива при Парламентарниот институт реализира студиска посета во Федералното Собрание на Швајцарската конфедерација.

повеќе...

19 октомври 2016 година

ВОВЕДНА СЕСИЈА ЗА ИДНИТЕ ВОЛОНТЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИТУТ

На работилницата присуствуваа службениците од Законодавно-правниот сектор, од Секторот  работни тела, од Парламентарниот институт и претставници од НДИ Македонија. Таа се одржа на 19 и 20 октомври 2016 година во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

повеќе...

Октомври, 2016 година

РАБОТИЛНИЦА ЗА АСИСТЕНТИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ 

Во октомври 2016 година во Струмица се одржа дводневна работилница на тема „Номотехника, ресурси за работа и меѓународни искуства“, на која присуствуваа надворешните соработници на пратеничките групи на ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и ДПА заедно со државни службеници од Службата на Собранието, НДИ и еден стипендист.

повеќе...

Петок, 23 септември 2016 година

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО“ ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 23 септември 2016 г., во Едукативниот центар на Парламентарниот институт, се одржа еднодневен едукативен семинар на тема „Демократијата и Собранието“, каде учествуваа ученици од средните училишта од Велес, Штип, Куманово, Струмица и Скопје.

повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ“

Во организација на HDP (House Democracy Partnership) и IFLA (International Federation of Library Associations), преку заедничка програма, во текот на август 2016 во Конгресот во Вашингтон, се одржа Конференција на тема „Истражувања и библиотечни услуги во парламентите“, каде активно учество зеде раководниот тим на Парламентарниот институт.

повеќе...