Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за финансирање и буџет

 

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

 Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите;
 •  јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа,   
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.              
претседател: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
заменик на претседателот: ПАНЧО МИНОВ
членови: 1) КЕТИ СМИЛЕСКА
2) ЈОВАН МИТРЕСКИ
 3) САШО ПОЦКОВ
4) БЛАГОЈ БОЧВАРСКИ
5) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
6) ВАСКО КОВАЧЕВСКИ
7) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
8) ЗИАДИН СЕЛА
9) КРСТО МУКОСКИ
10) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
11) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
12) ВАСИЛ ПИШЕВ
13) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
14)  
заменици на членовите: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) САШКО АТАНАСОВ
3) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4) БАРДУЉ ДАУТИ
5) ТАЊА КОВАЧЕВ
6) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
7) ЕЈУП АЉИМИ
8) ВЕСЕЛ МЕМЕДИ
9) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
10) ЗОРАН ИЛИОСКИ
11) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
12) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
13) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
14) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ