Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Сојуз на реформски сили на Македонија и Младата демократско-прогресивна странка

1991-1994
 


Давчев Санде


 

 

 

 

 

 

Роден е 1951 година во с. Сардиево, Штип. Македонец. Завршил Електрротехнички факултет. Директор наа “Мегапак” во Штип. Живее во Штип.

 


Димитровски Димитар

 

 

 

 

 

 

Роден е 1933 година во Битола. Македонец. Завршил Архитектонски факултет. Вработен во Заводот за урбанизам и проектирање во Битола како самостоен урбанист. Живее во Битола.

 


Ивановски Јаким

 

 

 

 

 

 

Роден е 1933 година во с. Лазарополе, Гостивар. Македонец. Завршил Економски факултет и е магистер по економски науки. Директор на Главната филијала на Стопанска банка АД Битола. Живее во Битола.

 


Насев Панче

 

 

 

 

 

 

Роден е 1943 година во Штип. Македонец. Завршил Економски факултет во Белград. Генерален директор на  “Астибо” во Штип. Живее во Штип.

 


Паунов Тодосије

 

 

 

 

 

 

Роден е 1932 година во с. Речани, Кочани. Македонец. Завршил Економски факултет. Директор на Автотранспортната задруга „Транскооп” во Кочани. Живее во Кочани.

 


Симјановски Наум

 

 

 

 

 

 

Роден е 1962 година во Битола. Македонец. Завршил Сообраќаен факултет. Вработен во Јавното претпријатие “Комунална хигиена и јавно зеленило” во Битола. Живее во Битола.