Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Заменици на генералниот секретар на Собранието

Вјекослав Анѓеловски
Е-пошта: v.angelovski@sobranie.mk 
кат I, соба бр. 158
директен тел: 3 11 22 55, локал 278


Неџбедин Ибраими


Мики Милковски
Е-пошта: m.milkovski@sobranie.mk
кат II, соба бр. 284
Телефон: 02 3 182 246


Маријана Кацарска
Е-пошта: m.kacarska@sobranie.mk
кат I, соба бр. 138
директен тел:  02 3 182 243


Архива