Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


E hënë, 5 nëntor 2012

DEBAT PUBLIK I KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli Nacional për Eurointegrime në bashkëpunim me Fondacionin Fridrih Ebert-Zyra Maqedonia dhe Instituti për Politikë Evropiane sot organizoi debat publik me temë: "Shfrytëzimi i mjeteve nga Instrumenti për ndihmë paraaderuese (IPA) në Republikën e Maqedonisë". E mërkurë, 12 shtator 2012

DEBAT PUBLIK I KËSHILLIT NACIONAL PËR PROPOZIM-LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR POLICI

Këshilli nacional për eurointegrime sot mbajti debat publik për Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici. Miratimi i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici është paraparë me Programin nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian - revizioni 2012. E mërkurë, 27 qershor 2012

DISKUTIM PUBLIK PËR PROPOZIM-LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË BRENDSHME

Miratimi i Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të brendshme parashihet me Programin Nacional për miratimin e të drejtës së Unionit Evropian - revizioni 2012. Ligji, gjithashtu, është pjesë e Aneksit 2 të Mendimit për miratimin e të drejtës së Unionit Evropian gjatë vitit 2012, që Këshilli Nacional për Eurointegrime me konsensus e miratoi në mbledhjen e mbajtur më 8 shkurt 2012.E enjte, 7 qershor 2012

DEBAT PUBLIK I KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli nacional për eurointegrime sot mbajti debat publik për versionin punues të Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcjellje të komunikimeve. E martë, 13 mars 2012

DISKUTIM PUBLIK PËR VERSIONIN E PUNËS SË PROPOZIM-LIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MJEDIS JETËSOR

Këshilli Nacional për Eurointegrime sot mbajti diskutim publik për versionin e punës së Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mjedis jetësor. Ky ligj është njëri ndër 10-të ligjet e Aneksit 2 të miratuar nga Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe pjesë përbërëse e Mendimit për miratimin e së drejtës së Unionit Evropian gjatë vitit 2012, të cilën Këshilli me konsensus e miratoi në mbledhjen e mbajtur më 8 shkurt të këtij vitiE hënë, 27 shkurt 2012

DEBAT PUBLIK PËR PROPOZIM-STRATEGJINË PËR BASHKËPUNIM TË QEVERISË ME SEKTORIN CIVIL (2012-2017)

Këshilli Nacional për Eurointegrime në bashkëpunim me Platformën qytetare të Maqedonisë organizoi debat publik për Propozim-strategjinë për bashkëpunimin e Qeverisë me sektorin civil për periudhën 2012-2017.