Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Марина Ивановска-Николовска - Раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии
marina@sobranie.mk
кат II, соба бр. 216
директен тел. 3212-801, локал 250,355


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВОЈ

Мане Нецев - Раководител на Одделение за системски инженеринг и развој

Верим Жаку - Советник - Систем инженер

Елизабета Трајановска-Србиноска - Виш соработник - Систем инженер

Александар Христовски - Самостоен референт за техничка поддршка на корисниците


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АПЛИКАТИВЕН РАЗВОЈ

Тања Данаиловска - Раководител на Одделение за апликативен развој

Јосиф Поповски - Самостоен референт за поддршка на корисниците на апликативен софтвер
j.popovski@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИКА

Дејан Ѓурчилов - Раководител на Одделение за техника

Андон Манчев - Советник за техника 

Васко Столев - Самостоен референт - оператор за аудио техника

Јорданчо Николовски - Самостоен референт - оператор за аудио техника

Бранислав Стојковиќ - Самостоен референт - оператор за видео техника

Александар Силјановски - Самостоен референт - оператор за видео техника

Александар Гаштаров - Самостоен референт - оператор за системот за електронско гласање и говорење

Сашко Коцевски - Самостоен референт - оператор за системот за електронско гласање и говорење

Ангел Лазаревски - Референт - оператор за видео техника

Роберт Комицијоски - оператор за видео техника