Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Мане Нецев - Раководител на Секторот за информатички и комуникациски технологии


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВОЈ

Елизабета Трајановска-Србиноска - Советник - Систем инженер

Александар Христовски - Самостоен референт за техничка поддршка на корисниците


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АПЛИКАТИВЕН РАЗВОЈ

Тања Данаиловска - Раководител на Одделение за апликативен развој

Јосиф Поповски - Самостоен референт за поддршка на корисниците на апликативен софтвер


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИКА

Дејан Ѓурчилов - Раководител на Одделение за техника

Васко Столев - Самостоен референт - оператор за аудио техника

Јорданчо Николовски - Самостоен референт - оператор за аудио техника

Бранислав Стојковиќ - Самостоен референт - оператор за видео техника

Александар Силјановски - Самостоен референт - оператор за видео техника

Александар Гаштаров - Самостоен референт - оператор за системот за електронско гласање и говорење

Сашко Коцевски - Самостоен референт - оператор за системот за електронско гласање и говорење

Ангел Лазаревски - Оператор за видео техника

Роберт Комицијоски - оператор за видео техника