Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието на Република Македонија


Илир Селмани - Државен советник за финансиски прашања – Шеф на Кабинет
il.selmani@sobranie.mk
кат I, соба број 111
телефон: 3 11 22 55 локал 268


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Бојана Панковска – Раководител на одделение – кабинетски службеник за протоколарни и организациони работи
b.pankovska@sobranie.mk
кат I, соба број 112
телефон: 3 11 22 55 локал 430

Светлана Наумовска – Соработник за тековни активности
s.angelovska@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 236

Горана Поп Георгиева - Помлад соработник за тековни активности
G.Popgeorgieva@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕДНИЦИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Беса Дрндар- Кабинетски службеник за меѓународна соработка и соработка со меѓународни организации 
b.drndar@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149

Џелибе Прешева - Виш соработник за седници

Нада Димитриевска- Помлад соработник за соработка со другите државни органи
кат I, соба бр. 107
телефон: 3 11 22 55 локал 108 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Вјолца Бајрами - Кабинетски службеник за правни и политички прашања
v.bajrami@sobranie.mk
кат I, соба бр. 104
телефон: 3 11 24 05 локал 270

Емељ Фејзула - Кабинетски службеник за стручно-аналитички работи
e.baftijar@sobranie.mk 
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 24 05 локал 353