Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Законодавно-правен сектор


Елена Коцева
-Јакимовска - Помошник раководител на Законодавно-правен сектор


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВИ НА ЗАКОНИ, ДРУГИ АКТИ И АМАНДМАНИ КОИ ГИ ПРЕДЛАГААТ ПРАТЕНИЦИТЕ

Никола Атанасовски  - Раководител на Одделение за подготовка на текстови на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците

Неда Гацова - Советник за стручна помош за подготовка на текстови на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците

Даме Фиданоски - Советник за стручна помош за подготовка на текстови на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците

Семра Јусуфов - Помлад референт за административно-технички работи на подготовка на текстови на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ЛЕКТОРИРАЊЕ И СРАМНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Јасмина Алешковиќ – Помлад соработник за лекторирање и срамнување на законите и другите акти за објавување и лекторирање и срамнување на други материјали


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“

Александра Пуловска - Помлад соработник за подготовка и реализација на седниците на Собранието и за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Македонија“