Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за работни тела на Собранието

Маја Ермилова-Левкова - Раководител на Сектор за работни тела на Собранието
кат II, соба бр. 251
директен тел. 3227-010, локал 117

Чедомир Дамјановски - Помошник-раководител на Сектор за работни тела на Собранието

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА

Виолета Умленска - Советник за координација и следење на седниците на матичните работни тела

Филип Филиповски - Виш соработник за координација и следење на седниците на матичните работни тела

Арлинда Зеќири - Соработник за координација и следење на седниците на матичните работни тела

Изден Салаи- Арслани - Помлад соработник за координација и следење на седниците на матичните работни тела

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕДНИЦИТЕ НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА

Сања Богатиновска - Раководител на Одделение за седниците на Законодавно-правната комисија

Даут Исеин- Советник на Законодавно-правната комисија

Алије Адеми - Советник на Законодавно-правната комисија

Марија Чатмова - Соработник за аналитички и нормативно правни работи на Законодавно-правната комисија

Зоран Горичев - Соработник за аналитички и нормативно правни работи на Законодавно-правната комисија

Илче Мушаревски - Помлад соработник за аналитички и нормативно правни работи на Законодавно-правната комисија

Мујесер Абази - Помлад референт за поддршка за подготовка и реализација на седниците на Законодавно-правната комисија

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО И БУЏЕТОТ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА

Оливера Тренговска - Советник на Комисијата за финансирање и буџет

Драган Пулевски - Советник на Комисијата за економски прашања

Мерал Османи - Советник за за аналитички работи на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

Искра Трајчевска - Помлад соработник за аналитички и нормативно правни работи на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, НАДЗОРОТ НАД УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ И НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ И ЗА НАДЗОР НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОСЕБНАТА ИСТРАЖНА МЕРКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Слободан Кузмановски - Раководител на Одделение за матичните работни тела од областа на одбраната и безбедноста, надзорот над Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање и за надзор на спроведувањето на посебната истражна мерка за следење на комуникациите

Петар Митковски - Советник на Комисијата за одбрана и безбедност

Анита Младеноска-Ристовска - Советник на Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите

Елена Дановска - Соработник за подготовка на седниците на матичните работни тела од областа на одбраната и безбедноста, надзорот над Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање и за надзор на спроведувањето на посебната истражна мерка за следење на комуникациите

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ И ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ, ДЕЛОВНИЧКИТЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИТЕ ПРАШАЊА, ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА, ЗАШТИТАТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИНОТ, ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Моника Стојаноска-Здравковска - Раководител на Одделение за матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот, еднаквите можности на жените и мажите и локалната самоуправа

Габриела Збиљиќ- Советник на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците

Симона Сарделиќ - Советник на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите

Марија Златанова-Коцева - Помлад соработник за аналитичките работи на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односи меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот, еднаквите можности на жените и мажите и локалната самоуправа

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕДНИЦИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

Лилјана Петреска - Раководител на Одделение за седниците на Комисијата за европски прашања и Комисијата за надворешна политика

Марија Вељовска-Кондовска - Советник на Комисијата за надворешна политика

Ристо Илиевски - Соработник за подготовка на седниците на Комисијата за надворешна политика

Емануела Стојкоска - Соработник за подготовка на седниците на Комисијата за надворешна политика

Соња Аврамоска- Помлад соработник за подготовка, планирање, свикување и реализација на седниците на Комисијата за европски прашања и Комисијата за надворешни работи

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ВОДОСТОПАНСТВОТО, ТРАНСПОРТОТ, ВРСКИТЕ И ЕКОЛОГИЈАТА

Данчо Јаневски - Раководител на Одделение за матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството, и водостопанството, транспортот, врските и екологијата

Марија Цветановска - Советник на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанството

Олга Стојковска - Советник на Комисија за транспорт, врски и екологија

Кирил Симев - Помлад соработник за матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, транспортот, врските и екологијата

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И СПОРТОТ, ЗДРАВСТВОТО, КУЛТУРАТА И ТРУДОТ И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

Василка Илиевска -Раководител на Одделение за матичните работни тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата и трудот и социјалната политика

Ленче Глигоровска- Советник на Комисијата за образование, наука и спорт

Елена Давчева - Советник на Комисијата за култура

Ана Климовска - Соработник на Комисијата за здравство

Моника Стојчева - Помлад соработник за аналитички работи на матичните работни тела од областа на образованието, науката и спортот, здравството, културата и трудот и социјалната политика

Татјана Алексовска - Помлад соработник за аналитички работи на матичните работни тела од областа на образованието, науката и спортот, здравството, културата и трудот и социјалната политика

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Јасминка Перчинкова - Раководител на Одделение за следење на работата на Комитетот за односи меѓу заедниците

Мерван Јакупи - Соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Јасмина Величковска - Помлад соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците