Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за меѓународна соработка

Ана Качакова - Раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието
a.kachakova@sobranie.mk
кат II, соба 209
директен тел. 3113 753, лок 392

Лидија Каракамчева - Помошник-раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието
l.karakamceva@sobrаnie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Билјана Огненовска - Раководител на Одделение за меѓународни парламентарни собранија и мултилатерална соработка
b.ognenovska@sobranie.mk
кат II, соба 201 
директен тел. 3119 825, лок 274       

Маријана Опашинова-Шундовска - Советник за меѓународни парламентарни собранија
m.opasinova@sobranie.mk   
кат II, соба 285 
директен, 3112 255, лок 156  

Семра Бафтијар - Помлад референт за меѓународни парламентарни собранија 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА 

Реџеп Прекопуца- Раководител на Одделението за билатерална соработка

Марија Стефанова - Советник за реализација на билатерална соработка
m.stefanova@sobranie.mk
кат II, соба 201
директен тел. 3119 825, лок 274 

Глигор Стоименов - Советник за реализација на билатерална соработка

Бљета Билали - Соработник за билатерална соработка