Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за финансиски прашања


Јасмина Которчевиќ - Раководител на Сектор за финансиски прашања


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

Есма Алили- Соработник за организирање и вршење буџетска координација


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Лидија Ѓатовска - Раководител на Одделението за буџетска контрола

Елена Тасевска - Советник за финансиска контрола

Адела Муминовиќ - Помлад соработник за финансиска контрола


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

Весна Тулова- Раководител на Одделение за сметководство и плаќање

Паца Игњатовска - Самостоен референт - Книговодител контер

Даниела Ивановска - Самостоен референт - Финансов книговодител

Даниела Ристова-Петковска - Самостоен референт за плаќање

Биљана Томевска - Самостоен референт - Пресметувач на плата и надоместоци 

Даниела Андреевска - Самостоен референт - Книговодител на основни средства, ситен инвентар и материјали

Билјана Врдинова - Самостоен референт - Денарски и девизен благајник

Елена Тодоровска - Самостоен референт - Ликвидатор

Никола Фидановски - Виш референт - Книговодител на потрошни материјали


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Александра Лозановска-Трифунов - Раководител на Одделението за јавни набавки

Вања Ралев - Советник за спроведување на постапките за јавни набавки 

Анета Синадинова - Помлад соработник за спроведување на постапките за јавни набавки

Елизабета Гоцевска-Николовска - Помлад соработник за спроведување на постапките за јавни набавки

Љупчо Стружанчев - Самостоен референт за административно техничка поддршка за јавни набавки