Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за административни работи


Биљана Ивановска
-Раководител на Сектор за административни работи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Флорија Незири-Даути - Соработник за канцелариски и архивски работи

Соња Богдановска - Самостоен референт - технички секретар

Цвета Трајановска - Самостоен референт - технички секретар

Олга Кипровска - Самостоен референт - технички секретар

Снежана Богданска - Самостоен референт - технички секретар

Лидија Пановска - Самостоен референт - технички секретар

Фатима Рахмани - Самостоен референт - технички секретар

Мунира Куч - Самостоен референт - технички секретар

Зилкаде Љута - Самостоен референт - технички секретар

Биљана Доневска - Самостоен референт - технички секретар

Кефсер Сејдија - Самостоен референт - технички секретар

Маргарита Мадиќ - Самостоен референт-технички секретар

Ленче Ивановска - Самостоен референт- технички секретар

Леман Јакубовиќ-Шабан - Референт - технички секретар

Јанка Стојановска - Референт - технички секретар

Лејла Ставилец - Референт за административни технички работи - дактилограф

Елизабета Стојанова - Референт за административни технички работи - дактилограф


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ И ОПШТИ РАБОТИ

Иљбер Имери- Раководител на Одделение за архивско работење и општи работи

Виолета Ангеловска - Самостоен референт - архивар

Халимје Сулимани - Самостоен референт - архивар

Дејан Давидовски - Референт - доставувач на пошта

Мира Петковска - Референт - оператор на телефонска централа

Златица Димитриевска - Курир

Сабит Мемиши - Курир

Славица Змејковска - Курир

Снежана Трипуновска - Курир

Наташа Џиковска - Курир

Маргарита Георгиевска - Работник на централа - телефонист


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ

Ирина Мајинска - Раководител на Одделение за експедиција

Снежана Колева - Виш референт - експедитор

Љубинка Ивановска - Самостоен референт - експедитор


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Сузана Николовска - Самостоен референт за технолошки процес

Драган Змејковски - Самостоен референт за технолошки процес

Софија Димитриевска - Виш референт за монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Лилјана Костадиноска - Виш референт за монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Мери Кирковска - Виш референт за нарачка и комплетирање на умножени материјали

Љупчо Илиевски - Виш референт за подготвување и комплетирање на материјали

Тони Салихи - општ работник

Хазир Северџан - општ работник

Адлан Мухарем - општ работник

Бекир Бертин - општ работник

Благица Ламбевска - Умножувач(копирант)

Гордица Петровска - Умножувач(копирант)

Светлана Јовчева - Умножувач(копирант)

Лилјана Танасковска -  Умножувач(копирант)


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ

Љупчо Мирчевски - Раководител за инвестиционо и тековно одржување 

Соња Ѓорѓиевска - Помлад соработник за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Милош Калезиќ - Самостоен референт за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Тони Неделкоски - Самостоен референт - Техничар за инвестиционо и тековно одржување на објектот

Славица Николовска - Работник за извршување на помошни работи

Розе Трајановска - Работник за извршување на помошни работи

Елизабета Костадиновска - Работник за извршување на помошни работи

Елизабета Кочовска - Работник за извршување на помошни работи

Драгица Панчевска - Работник за извршување на помошни работи

Невенка Новаковиќ - Работник за извршување на помошни работи

Кимет Салихи - Работник за извршување на помошни работи

Сузана Ристеска - Работник за извршување на помошни работи

Зора Саботкоска - Работник за извршување на помошни работи

Јулијана Рајовска - Работник за извршување на помошни работи

Манушаќе Демири - Работник за извршување на помошни работи

Ленче Зикова - Работник за извршување на помошни работи

Наташа Милошевска - Работник за извршување на помошни работи

Виолета Ѓоргиева - Работник за извршување на помошни работи

Даниела Атанасова - Работник за извршување на помошни работи

Весна Киранџиќ - Работник за извршување на помошни работи