Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка

Документи РМ/ЕУ

 

2017 година

Декларација за забрзување на реформските и интегративните процеси за зачленување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, декември 2017 година

Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), Ревизија 2017-2019

План 3-6-9 на Владата на Република Македонија

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 14 јуни 2017 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2016 година

 

2016 година

Извештај на Европската комисија за Република Македонија 2016 година

Заклучоци и препораки за РМ од Стратегијата за проширување на ЕУ за 2016 година

Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), Ревизија 2016-2018, декември 2015 година

Преглед на националните правни акти кои се предмет на усогласување со законодавството на ЕУ 2016

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 10 март 2016 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2015 година


2015 година

Извештај за напредокот на Република Македонија за 2015 година

Заклучоци од Стратегијата за проширување и главните предизвици  

Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), Ревизија 2015-2017

Преглед на националните правни акти кои се предмет на усогласување со законодавството на ЕУ 2015 - 2020

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 11 март 2015 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2014 година


2014 година

Извештај за напредокот на Република Македонија за 2014 година

Заклучоци од Стратегијата за проширување и главните предизвици за 2014-2015

Листа на правни акти согласно ревизија на НПАА 2014

Национална програма за усвојување на правото на Европската унија, Ревизија 2014 - 2016

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 6 април март 2014 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2013 година


2013 година

Извештај за напредокот на Република Македонија за 2013 година 17.10.2013

Заклучоци од Стратегијата за проширување и главните предизвици за 2013-2014 17.10.2013

Извештај од Комисијата до Европскиот парламент и Советот Република Македонија: Спроведување на реформите во рамките на пристапниот дијалог на високо ниво и унапредување на добрососедските односи

Пристапен дијалог на високо ниво

Претпристапна економска програма 2013-2015

НПАА Ревизија 2013 Наративен дел 25.12.2012

Преглед на националните правни акти кои се предмет на усогласување со законодавството на ЕУ 2013 - 2015, 25.12.2012

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 23 мај март 2013 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2012 година


2012 година

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2012 10.10.2013

Заклучоци за Република Македонија 10.10.2013

Извештај на Република Македонија до Европската комисија за статусот на реализација на активностите од Патоказот за реализација на приоритетните цели усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво  јули 2012

Заклучоци од Пристапниот дијалог на високо ниво 7.5.2012

Патоказ за реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво 3.5.2012

Претпристапна економска програма 2012-2014 јануари 2012 година

НПАА ревизија 2012 година 29.12. 2011

Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2012 - 2014 29.12. 2011

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 14 март 2012 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2011 година


2011 година

Заклучоци кои се однесуваат на Република Македонија - 2011 12.10.2011

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 12.10.2011

НПАА Ревизија 2011 Наративен дел 28.12.2010

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 7 април 2011 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2010 година


2010 година

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2010 9.11.10

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 10 февруари 2010 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2009 година 10.02.2010

Претпристапна економска програма 2010-2012   јануари 2010 година

НПАА Ревизија 2010 Наративен дел  30.12.2009

Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2010 - 2012 30.12.2009


2009 година

Стратегија за проширување и главни предизвици 2009-2010 година 14.10.2009

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2009  15.10.2009

НПАА Ревизија 2009 - Наративен Дел  29.05.2009

Прилог 1 - Преглед на национални правни акти кои се усогласуваат со ЕУ 2009-2014  29.05.2009

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 12 март 2009 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2008 година  12.03.2009

Претпристапна економска програма 2009-2011   јануари 2009 година


2008 година

Акциски план за реализација на препораки од Извештај за напредок 2008  15.11.2008

Претпристапна економска програма 2008-2010 15.11.2008

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2008  05.11.2008

НПАА 2008 прилог легислатива 2008-2014 23.04.2008

НПАА 2008 30.03.2008

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 23 април 2008 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2007 година  24.03.2008

Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Пристапното партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2006/57/EC 18.02.2008

Партнерство за пристапување 2007 со Република Македонија 15.02.2008

Рамковни спогодби (РС/FА) помеѓу РМ и ЕК 30.01.2008


2007 година

Институционална платформа и принципи за водење на преговорите за пристапување на Република Македонија во Европската унија 2007 28.11.2007

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2007 06.11.2007

Стратегија за проширување и главни предизвици 2007-2008 06.11.2007

Регулативата (EЗ) бр. 1085/2006 на Советот од 17 јули 2006 година 17.07.2006

Резолуција на Европскиот парламент усвоена на 12 јули 2007 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2006 година 12.07.2007

Регулативата (ЕЗ) бр. 718/2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување инструмент за претпристапна помош (ИПА) 12.06.2007

НПАА 2007 наративен 30.04.2007

НПАА 2007 прилог легислатива 30.04.2007

Национален развоен план 2007-2009 15.02.2007


2006 година

Извештај за напредокот на Република Македонија 2006 08.11.2006

Извадок од заклучоците од Извештајот на Комисијата до Европскиот парламент и до Советот – Стратегија за проширување и главни предизвици 2006-2007 08.11.2006

Регулатива (EЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 17.06.2006

НПАА 2006 30.03.2006

НПАА 2006 прилог легислатива 30.03.2006

Акциски план за Европско партнерство 2005 08.02.2006

Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2004/518/ЕЗ 30.01.2006


2005 година

Протокол за изменување и дополнување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија од друга страна, за намалување на царините за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од РМ во Заедницата 29.12.2005

Извадок од Заклучоците на Претседателството на Европскиот совет со кои на Република Македонија се доделува статус на земја кандидат за членство во ЕУ 17.12.2005

Известување на комисијата - Мислење на Комисијата за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија (COM (2005) 562) 9.11.2005

Аналитички извештај за Мислењето за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија {CОМ (2005) 9.11.2005

Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија, од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедницата 20.06.2005
 
Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, ... кон Европската унија 10.06.2005


2004 година

Национална стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија 06.09.2004

Одлука на Советот на ЕУ за начелата, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство14.06.2004

Одлука бр. 1/2004 на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници 28.05.2004

Национална програма за приближување на законодавството 2004 15.04.2004


2003 година

Акционен план за спроведување на препораките од извештајот за стабилизација и асоцијација на Eвропската комисија за Република Македонија – 2003 година 16.06.2003

Втор извештај на Европската Комисија за Процесот на стабилизација и асоцијација 26.03.2003

Национална програма за приближување на законодавството 2003 01.03.2003


2002 година

Годишна програма на активности за 2002 година за Република Македонија со прилози 30.08.2002

Национална програма за приближување на законодавството 2002 01.07.2002

Анекси и протоколи за времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу република Македонија и Европските заедници 13.04.2002


2001 година

Акционен План за имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји - членки 01.07.2001

Национална програма за приближување на законодавството 2001  01.06.2001

Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки 13.04.2001

Анекси и протоколи за спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји - членки 13.04.2001

Времена спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските заедници 13.04.2001

Дополнителен протокол за регулирање на трговските аспекти на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија од друга страна 24.04.2001