Qasja e lirë te informacionet me karakter publik 


Në pajtim me obligimet që dalin nga neni 8 paragrafi 1 të Ligjit për qasje të lirë te informacionet me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 101/2019), pronari i informacioneve – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Autorizimin e personave zyrtarë për ndërmjetësimin me informacionet me karakter publik nr. 02-3196/1, nga 28.9.2020, i caktoi nëpunësit e Kuvendit:
 

Personat zyrtarë:


Ligji për qasje të lirë te informacionet me karakter publik 

• Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë te informacionet me karakter publik

• Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit të Kërkesës për qasje te informacionet me karakter publik

Formulari për Kërkesën për qasje te informacionet me karakter publik – formati pdf

Formulari për Kërkesën për qasje te informacionet me karakter publik – formati word


Linku në Agjencinë për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë te Informacionet me Karakter Publik

Click