KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT


Shef i Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit

Ilir Selmani - këshilltar shtetëror i Kuvendit për sistem ekonomik 
il.selmani@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 111
telefoni: 02/3 104-404 lokali 224

Zëvendësshefe e Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit

Vjollca Bajrami 
v.bajrami@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 104telefoni: 3 11 24 05, lokali 270

Nëpunëse e Kabinetit për çështje protokollare dhe organizative

Bojana Pankovska - Këshilltar shtetëror i Kuvendit për veprimtari publike
B.Pankovska@sobranie.mk

Besa Dërndar – këshilltare e veçantë e Kryetarit të Kuvendit për eurointegrime dhe marrëdhënie ndërkombëtare

b.drndar@sobranie.mk
kati I, zyra nr. 106telefoni: 3 11 22 55 lokali 149

SEKSIONI PËR ATIVITETE RRJEDHËSE TË KRYETARIT TË KUVENDIT

Udhëheqës i Seksionit për aktivitete rrjedhëse të Kryetarit të Kuvendit

Këshilltar për politikë të jashtme

Këshilltar i lartë për politikë të brendshme

Bashkëpunëtor për aktivitete rrjedhëse

Bashkëpunëtore e re për aktivitete rrjedhëse

Martina Mateska 
m.matevska@sobranie.mk 
kati I, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË KRYETARIT TË KUVENDIT DHE BASHKËPUNIM ME INSTITUCIONE TË TJERA

Udhëheqës i Seksionit për mbështetje të punës së Kryetarit të Kuvendit dhe bashkëpunim me institucione të tjera

Këshilltar për marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim me institucione të tjera

Bashkëpunëtor i lartë për seanca

Bashkëpunëtor për çështje protokollare

Bashkëpunëtor i ri për bashkëpunim me institucione të tjera

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE PROFESIONALE-ANALITIKE

Udhëheqës i Seksionit për çështje profesionale-analitike

Këshilltar për çështje juridike dhe politike 

Këshilltar i lartë për çështje ekonomike dhe financiare

Bashkëpunëtor për çështje profesionale-analitike

Miranda Fejzulai-Murseli

M.Fejzulai@sobranie.mk
telefoni: 02-3182-431

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative të çështjeve profesionale-analitike

Emel Fejzulla
e.baftijar@sobranie.mk  
kati I, zyra nr. 102
telefoni: 3 11 24 05 lokali 353

Click