Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI - KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË


SEKSIONI PËR AKTIVITETE RRJEDHËSE TË KRYETARIT TË KUVENDIT

Bojana Pankovska - Udhëheqëse seksioni - nëpunëse e kabinetit për punë protokollare dhe organizative
b.pankovska@sobranie.mk
kati I, dhoma numër 112
telefoni: 3 11 22 55 lokali 430

Svetllana Naumovska - 
Bashkëpunëtor për aktivitete rrjedhëse
s.angelovska@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 236

Gorana Pop Georgieva
- Bashkëpunëtore e re për aktivitete rrjedhëse
G.Popgeorgieva@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149


SEKSIONI PËR SEANCA, MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN DHE BASHKËPUNIM ME ORGANE TË TJERA SHTETËRORE

 

Besa Drndar - Nëpunës kabineti për bashkëpunim parlamentar ndërkombëtar dhe bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149

Xhellibe PreshevaBashkëpunëtore për seansa

Nada Dimitrievska - Bashkëpunëtore e re për bashkëpunim me organe tjera shtetërore
Kati i I-rë, dhoma nr. 107
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 108

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE ANALITIKE-PROFESIONALE

 

Vjollca Bajrami  - Nëpunës i kabinetit për çështje juridike dhe politike 
v.bajrami@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 104
telefoni: 3 11 24 05, lokali 270

 

Emel Fejzulla - Nëpunës kabineti për punë profesionale-analitike
e.baftijar@sobranie.mk 
Kati i I-rë, zyra nr. 102
telefoni: 3 11 24 05, lokali 353