BIBLIOTEKA PARLAMENTARETë nderuar,

Në procedurë është mbushja e softuerit për përpunimin e fondit të bibliotekës, i cili do të sigurojë:

  •  regjistrimin e publikimeve monografike dhe periodike dhe materialit tjetër informativ-dokumentues që gjendet në bibliotekën e Kuvendit;
  •  sigurimin e lidhjeve informative ndërmjet publikimeve dhe dokumenteve tjera të regjistruara në sistemin unik, përkatësisht, kërkim të avancuar nëpër fondin e bibliotekës dhe shfrytëzuesve;
  • regjistrimin e shfrytëzuesve, me mundësi edhe për aplikim në distancë për shfrytëzuesit e bibliotekës;
  • regjistrimin e të gjitha huazimeve të materialeve të bibliotekës, me çka, për çdo shfrytëzues  shënohet numri identifikues i publikimit, si dhe data e  fillimit dhe mbarimit të rezervimit;
  •  shikimin dhe kontrollin e të dhënave të futura;
  • mundësinë për tregimin e raporteve dhe analizave vijuese dhe periodike për anëtarët dhe për punën  e bibliotekës;
  • back-up e të dhënave, respektivisht, procesi mund të aktivizohet në kohën sipas zgjedhjeve ose në kohë të paradefinuar paraprakisht.