DEBAT PUBLIK ME TEMË: POLITIKAT GJINORE NË UNIONIN EVROPIAN

Klubi i deputetëve më 24 shkurt 2010, organizoi debat publik me temë: Politikat gjinore në Unionin Evropian.LESHKË, 30 mars 2008

Shoqërim i përbashkët i deputeteve dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe BE, Leshkë, 30 mars 2008.LESHKË, 30 mars 2008

Shoqërim i përbashkët i deputeteve, ministrave në Qeverinë e RM-së dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe BE, Leshkë, 30 mars 2008.JUBILE

Jubile -  5 vite Klubi i deputeteve, 7 mars 2008.JUBILE

Jubile - 5 vite Klubi i deputeteve, 7 mars 2008.TAKIM THEMELUES

Mbledhje themeluese e Klubit të deputeteve, 7 mars 2003LIGJI PËR DHUNËN FAMILJARE

Debat publik për Propozim-ligjin për dhunën familjarePUNËTORI NË KLUBIN E DEPUTETEVE DHE INSTITUTIN KOMBËTAR DEMOKRAT

Punëtori në Klubin e deputeteve dhe Institutin Kombëtar Demokratik në temë "Analizimi i legjislacionit nga aspekti gjinor".SESIONI I PARË I KLUBIT

Sesioni i parë i Klubit në mandatin parlamentar 2006-2010LESHKË, 30 mars 2008

Shoqërim i përbashkët i deputeteve dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe në BE, Leshkë, 30 mars 2008

Click