Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Партија за демократски просперитет

1991-1994

 


Ајдерага Газменд

 

 

 

 

 

 

Роден е 1942 година во Дебар. Албанец. Завршил Земјоделски факултет. Работи како приватен сопственик. Живее во Дебар.

 


 


Алиу Ештреф

 

 

 

 

 

 

Роден е 1939 година во Велики Бујановац. Албанец. Завршил Филолошки факултет. Вработен во НИП “Нова Македонија”. Живее во Скопје.

 


Емини Зуди

 

 

 

 

 

 

Роден е 1958 година во с. Форино, Гостивар. Албанец. Завршил факултет за политички науки во Загреб. Невработен. Живее во Гостивар.

 


 

 

Зибери Насер 

 

 

 

 

Роден е во 1961 година во с. Ласкарци, Скопје. Албанец. Завршил Правен факултет. Новинар во весникот “ Флака е влазеримит” во Скопје. Живее во Скопје.     

 


Муртезани Авди

 

 

 

 

 

 

Роден е 1951 година во с. Стримница, Тетово. Албанец. Завршил Праавен факултет. Работи како референт вво Собранието на општина Тетово. Живее во Тетово.

 


 


Мустафа Наиф

 

 

 

 

 

 

Роден е 11941 година во с. Равни Габер, Скопје. Албанец. Завршил Педагошка академија - јазична насока. Работи како наставник во ЦОУ “ Напредок” во с. Студенчица. Живее во Скопје.


 


Положани Мерсим

 

 

 

 

 

 

Роден е 1945 година во Струга. Албанец. Завршил Правен факултет. Невработен. Живее во Струга.

 


Превала Шабан

 

 

 

 

 

 

Роден е 1941 година во с. Радолишта, Струга. Албанец. Завршил Економски факултет. Магистер по економски науки. Научен соработник. Живее во Скопје.

 


 

 

Рамадани Исмет 

Роден е 1954 година во с. Арачиново, Скопје. Албанец. Завршил Природо- математички факултет, насока- хемија. Работи како професор во Училиштето за средно образование “Зеф Љуш Марку” во Скопје. Живее во Скопје.

 


Аслан Селмани

 

 

 

 

 

 

Роден е 1945 година во с. Лојане, Куманово. Албанец. Завршил Природно- математички факултет, доктор по географски науки. Доцент на Природно- математичкиот факултет во Скопје. Живее во Скопје.

 


Селмани Неим

 

 

 

 

 

 

Роден е 1947 година во с. Беловиште,  Гостивар. Албанец. Завршил Правен факултет. Работи како адвокат. Живее во с. Беловиште.

 


 

 

Сулејмани Оломан

 

 

 

 

Роден е 1950 година во с. Колибари, Кичево. Албанец. Завршил Филозофски факултет, група Албански јазик. Невработен. Живее во Кичево.

      

  

 


Таири Џелил

 

 

 

 

 

 

Роден е 1955 година во с. Трново, Гостивар. Албанец. Завршил Економски факултет. Работи како раководител за мало стопанство во Собранието на општина Гостивар. Живее во Гостивар.

 


Фазлиу Агим

 

 

 

 

 

 

Роден е 1957 година во с. Кондово, Скопје. Албанец. Завршил Филозофски факултет- група Социологија. Работи како професор во Училишниот центар за средно образование “ Зеф Љуш Марку” во Скопје. Живее во Скопје.

 


 

 

Харуни Сејфедин 

 

 

 

 

Роден е 1944 година во с. Градец, Гостивар. Албанец. Завршил Филолошки факултет, магистер по филолошки науки. Вработен како самостоен советник во Заводот за образование во Гостивар. Живее во с. Градец.

 


 

ХИСНИ ШАЌИРИ 

 


  
 


     
 
   

Роден е 1949 година во с. Отља, Куманово. Албанец. Завршил Филозофски факултет, група Историја. Невработен. Живее во с. Отља.

 


Џафери Неџадин

 

 

 

 

 

 

Роден во 1948 година во с. Врапчиште, Гостивар. Албанец. Завршил Природно- математички факултет. Невработен. Живее во с. Врапчиште.