Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА