Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Социјал - демократски сојуз на Македонија

1994 - 1998

 


ЈАНЕ АНГЕЛОСКИ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1941 година во село Лазарополе, Ростуше, Македонец. Завршил правен факултет. Директор е на АД за осигурување и реосигурување ? Македонија? - Филијала во Охрид. Живее во Охрид

 


ЃОРЃИ АТАНАСОВ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1962 година во Гевгелија, Македонец. завршил правен факултет. Живее во Гевгелија. Поранешен претседател на Собранието на Општината.

 


ЉУПЧО БЕЛИЧЕВ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поден 1951 година во Кочани, Македонец. Завршил правен факултет, бил претседател на општина Кочани. Живее во Кочани.

 


ТУШЕ ГОШЕВ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1951 година во Струмица, македонец. завршил правен факултет. Беше пратеник и во претходниот мандат. Во периодот 1992-1994 година беше министер за правосудство. Живее во Скопје.

 


РУБИНЧО БЕЛЧЕСКИ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1966 година во Прилеп, Македонец. Завршил филозофски факултет. Вработен е како кустос во Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музејот во Прилеп. Живее во Прилеп.

 


АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1950 година во Битола, Македонец. Завршил правен факултет. Беше пратеник и во претходниот мандатен период . Живее во Ресен.

 


ИГНАТИЕ БОГДАНОВСКИ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1938 година во село Радибуш, Крива Паланка, Македонец. Доктор по стоматолошки науки, директор е на Стоматолошките клиники во Скопје. Живее во Скопје

 


СЛОБОДАН БОГДАНОВСКИ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1950 година во Куманово, Македонец. Завршил машински факултет, магистер по машински науки. Генерален директор е на Фабриката за заварени цевки и профили ? 11 Октомври ? во Куманово. Живее во Куманово.

 


ЈОРДАН БОЖИНОСКИ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1945 година во Прилеп, Македонец. Завршил медицински факултет. Работи како лекар - неуропсихијатар во Медицинскиот центар во Прилеп. Живее во Прилеп.

 

 


ИВАН БОЈКОВ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во Скопје, Македонец. Завршил правен факултет. Директор е на "Мактранс". Живее во Скопје.

 


ДИМИТРИЈА ВРЕВЕЗОСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1957 година во село Скребатно, Охрид, Македонец. Дипломирал на правниот факултет. Работи како началник на фондот за комунален развој во Охрид. Живее во село Лескоец, Охрид.

 


АТАНАС ВАНГЕЛОВ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1946 година во Богданци , Гевгелиско, Македонец. доктор е по филолошки науки. Редовен професор е на филолошкиот факултет во Скопје. Живее во Скопје.

 


ИЛИЈА ГОЦЕВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1945 година во село Црник , Берово, Македонец. Завршил машински факултет . Бил претседател на Собранието на општина ?Гази Баба?. Живее во Скопје.

 


ВЛАДЕ ДАВИТКОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1951 година,Македонец.Завршил средно техничко училиште. Директор е на ГЗЗ " Солидарност" во Скопје. Живее во Скопје.

 


Данев Душан

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, роден 1946 година во село Видовиште, Кочани, Македонец. Завршил Медицински факултет во Скопје. За пратеник е избран на дополнителните избори во 1998 година.

 


ДРАГАН ЃОРЃИЕВ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1958 година во Струмица, Македонец. Завршил економски факултет. Финансиски раководител е во работната организација  за бањско лекување и угостителство  ' бања банско? - Струмица, Живее во село Турново, Струмица.

 


МИРКО ИВАНОВ

 

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во село Бигла, Делчево, Македонец. Завршил вишz техничка школа. Беше претседаетел на Собранието на општина Делчево. Живее во Делчево. 


АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1930 година во село Опила, Крива Паланка, Македонец. завршил медицински факултет. работи како педијатар во Медицинскиот центар во Куманово. Живее во Куманово.

 


МИТКО ИЛИЕВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година во Берово, Македонец. завршил Економски факултет. Живее во Берово.

 


АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1936 година во село Луке, Крива Паланка, Македонец. Завршил природно - математички факултет. Директор е на гимназијата ? Ѓорче Петров? во Крива паланка. Живее во Крива Паланка.

 


ЖИВКО ЈАНКУЛОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1956 година во село Алдинци, Крушево, Македонец. Завршил Земјоделски факултет и е магистер по земјоделски науки. Директор е на РЕ ? радобор? - во состав на ЗИК ? Пелагонија? од Битола.  Живее во Битола.

 


СТОЈЧЕ КОВАЧЕВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1941 година во Струга, Македонец. Завршил медицински факултет и е специјалист по интерна медицина. Работи во заводот за нефрологија во Медицинскиот центар во Струга. Живее во Струга.

 


БОРИС КОСТАЌЕВ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1941 година во село Смоквица, Гевгелија, Македонец. Завршил медицински факултет. работи како примариус хирург во Медицинскиот центар во Гевгелија. Живее во Гевгелија.

 


СЛАВКО КОТЕВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. роден 1946 година во село Лажец, Битола, Македонец. Завршил Економски факултет. Директор е на Земјоделската задруга  „Кооперанти"  во Битола . Живее во Битола.

 


Куљан Зографска Ратка

 

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Родена 1951 година во Скопје, Македонка. Завршила медицински факултет, гинеколог-акушер. Директор е на Гинеколошко-акушерската болница '6аир? во скопје. Живее во Скопје.
 


Марковски Ристо

 

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година во Крушево, Македонец. Завршил медицински факултет. Директор е на Здраствениот дом во Крушево. Живее во Крушево.

 


Масев Ристо

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1955 година во Струмица, Македонец. Завршил правен факултет. Живее во Струмица.

 


Милошевски Дане

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1958 година во Кратово, Македонец. завршил медицински факултет. лекар е по општа медицина во Медицинскиот центар во Крива паланка. Живее во Крива паланка.

 


Митевски Драган

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1949 година во село Отошница, Крива Паланка, Македонец. завршил правен факултет. Директор е на ПТП ?Миткомерц? - Куманово.Живее во Куманово.

 


Митрева Илинка

 

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Родена 1950 година во Скопје, Македонка. Дипломирала на филолошки факултет и е доктор на науки. Работи како професор на Филолошкиот факултет во Скопје. Живее во Скопје. 


Михајловски Бранирод

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година во село Галичник, Македонец. завршил факултет за политички науки. Директор е на Работничкиот универзитет во Битола . Живее во Битола.


 


Малинска Персида

 

 

 

 

 

 

Член на  Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Родена 1956 година во Скопје, Македонка. Завршила медицински факултет, Специјалист е по социјална медицина. работи во Заводот за здраствена заштита во Куманово. Живее во Куманово.

 


Мусовски Ферит

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1951 година во село Велебрдо, Македонец. Завршил медицински факултет и е специјалист по општа медицина во Здравствениот дом во село Ростуше, Гостиварско. Живее во село Велебрдо, Гостиварско.

 


Настоски Димче

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1958 година во Прилеп, Македонец. Завршил Филолошки факултет - група историја на литературата. Секретар е на организационата единица на Министертсвото за образование и физичка култура- Прилеп. Живее во Прилеп.

 

Петок, 23 ноември 2018 година

Состанок на Клубот на пратенички за родовиот аспект и климатските промени

Клубот на пратенички во соработка со УНДП, за прв пат во Собранието иницираше спојување на две важни прашања-родовиот аспект и климатските промени.

Во Женската соба, координаторката на клубот на пратенички во Собранието на Република Македонија, Ѓулумсер Касапи, претседателката на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, Даниела Рангелова, како и претставниците на УНДП, НДИ, Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за труд и социјална политика дискутираа како официјалните комисии и тела во Парламентот можат да дадат свој придонес во поголемо преземање на дејствија насочени кон ублажување и намалување на климатските промени и ранливоста на мажите и жените од климатските промени. 

Главен заклучок на состанокот беше дека оваа проблематика заслужува поголемо внимание и со таа цел, на 3 декември во Собранието, ќе се организира Јавна расправа на тема: Родовиот аспект на климатските промени. 

Со тоа официјално ќе се одбележи и започнувањето на Конференцијата за климатски промени (COP24), каде оваа проблематика добива се поголема важност.    

 


Начевски Марјан

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1958 година во Скопје, Македонец.Има виша школска подготовка. Директор е на Т.П. Срем -Скопје. Живее во Скопје.

 


ЈОВАН НИКОЛОВ

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1963 година во село Р’левци, Велес, Македонец. Завршил Медицински факултет-хирург специјалист. Директор е на медицинскиот центар во Велес. Беше пратеник и во претходниот мандатен период. Живее во Велес.

 


Николовски Душан

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1947 во село Јурумлери, Скопје, Македонец. Завршил рударски факултет и е магистер по технички науки. Беше пратеник и во претходниот мандатен период. Живее во Пробиштип.

 


Драгољуб Поповиќ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1942 година во Лесковац (СР Југославија), Србин, Завршил Економски факултет и е магистер по економски науки. Директор е на Кожарско-преработувачкиот комбинат Куманово. Живее во Куманово.

 


Павлов Борис

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1940 година во село Муртино, Струмица, Македонец. Завршил Медицински факултет. Директор е на Медицинскиот центар во Струмица. Живее во Струмица.

 


ТИТО ПЕТКОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1945 година во село Псача, Крива Паланка, Македонец. Завршил Правен факултет. Беше пратеник и потпртседател на претходниот мандатен период. Од 6 март 1996 година е претседател на Собранието на Република Македонија. Живее во скопје.

 

Контакт

Бул. 11 Октомври 10
1000 Скопје,
Република Македонија

 


НИКОЛА Г.ПОПОВСКИ


 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1962 година во Скопје, Македонец. Завршил Економски факултет, Беше пратеник на Собранието на Република Македонија и на претходниот мандат. Живее во Скопје.

 


НИКОЛА Р.ПОПОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1945 година во Тирана, Република Албанија, Македонец, Завршил Технички факултет и е магистер по технижки науки. Директор е на сектор во Електро-Скопје.Живее во Скопје.

 


Ристески Митко

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година во село Курбиново, Ресен, Македонец. Завршил виша електротехничка школа. Живее во Ресен.

 

Пратенички
состав

 


Силјаноски Благоја

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во село Белчиште, Охрид. Македонец, Завршил економски факултет. Се занимава со новинарство. Претседател на Заедницата на градовите на Македонија. Живее во Охрид.

 


Спасовски Кирил

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1942 година во Скопје, Македонец, Завршил виша педагошка академија- група физика и хемија, комерцијалист е во Автокуќа Механика. Живее во Скопје.

 


Србиновски Јован

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во село Непроштено, Тетово, Македонец. Дипломиран на технолошко-металургискиот факултет во Скопје. Поранешен генерален директор на Југохром од Јегуновце. Живее во Скопје.

 


Стефановски Благој

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година  во Битола, Македонец. Завршил Факултет за драмска  уметност. Директор е на Народниот театар во Битола. Живее во Битола.

 


Стојановски Наќе 

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1950 година во село Растојца, Крушево, Македонец. Завршил правен факултет. Беше пратеник во Собранието на Република Македонија и во претходниот мандатен период. Живее во Скопје.


  


ПЕЦЕ СТОЈАНОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1955 година во село Сливница, Ресен, Македонец. Завршил металургиски факултет. Вработен е во Рафинеријата за циннк, цадмиум И цинк-оксид при МХК Злетово- Велес. Живее во Велес.

 


БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1944 во Куманово, Македонец. Завршил Електромашински факултет. Директор е на погонот Светлина во ЈП Електростопанство –Куманово. Живее во Куманово.

 


Стојковки Здравко

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1951 година во село Саса, Делчево, Македонец. Завршил рударски факултет и работи какоглавен инженер за производство во Рудниците Саса  во Македонска Каменица. Живее во Македонска Каменица.

 


ВЕљо ТАНТАРОВ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1942 година во село Новаци, Битола, Македонец.Завршил средно образование. Претседател е на Здружение на индивидуални земјоделски производители. Живее во Битола.

 


Темелковски Зоре

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1952 година во село Габровник, Велес, Македонец. Завршил Економски факултет. Менаџер е на Инфоспектар- Скопје. Живее во Скопје.

 


Трајаноски Петре

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во село Крапа, Македонски Брод, Македонец. Завршил Шумарски факултет. Директор е на шумското стопанство Сандански. Живее во Македонски Брод.

 


Трајков Милчо

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1953 година во Велес, Македонец. Завршил Mедицински факултет-кардиолог. Работи во сопствена здравствена установа. Живее  во Велес.

 


РИСТО ТРАЈКОВ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1954 година во село Градошоци, Струмица, Македонец. Има средна стручна подготовка. Работи како геометер во Струмица. Живее во село Градошоци , Струмица.

 


Чадиковски Љубомир

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1946 година во Скопје, Македонец. Завршил Aрхитектонски факултет. Директор е на Театарот за деца И малдинци во Скопје. Живее во Скопје.

 


ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1955 година во Радовиш, Македонец.Завршил Tехнолошки факултет. Доктор по технички науки. Генерален директор е на ПРМБ Бучин од Радовиш. Живее во Радовиш.

 


Џамбазовски Санде

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1949 година во Неготино, Македонец. Магистер е по агроекономски науки. Живее во Штип.

 


АЛИЛ ЏАФЕРОВСКИ

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1948 година во село Лажани, Прилеп, Македонец. Завршил Pравен Факултет. Пратеник во Собранието на Република Македонија беше и во претходниот мандате. Живее во Прилеп.