ALI AHMETI

 

 

 


Kryetar i BDI-së.  I lindur më 5.1.1959 në f. Zajas, Kërçovë.  Shqiptar.  Pedagog i diplomuar.  


E-posta: a.ahmeti@sobranie.mk 

 

BEXHIHUDIN SHEHABI 

 

 

 

 

Anëtar i BDI-së.  I lindur më 27.2.1961 në Tetovë.  Shqiptar.  Ka diplomuar në “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup, historian i artit.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendëskryetar 
 • Komisioni për Kulturë, anëtar
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë, anëtar


E-posta: b.sehabi@sobranie.mk 

 

Vjollca Mehmeti-Nuredini

 

 

 

 

Anëtare e BDI-së. E lindur më 6.2.1978 në Shkup. Shqiptare.  Profesoreshë e diplomuar e biologjisë, Fakulteti Matematikor-natyror - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtare 


E-posta: v.mehmeti@sobranie.mk 

 

Dëshira Imeri

 

 

 


Anëtare e BDI-së. E lindur më 3.7.1981 në Gostivar. Shqiptare.  Magjistre e Shkencave Kompjuterike, UEJL.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike:  Republika e Estonise, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtare

Anëtare e Kryesisë së Klubit të Deputeteve.

E-posta: d.imeri@sobranie.mk 

 

ERMIRA MEHMETI

 

 

 


Anëtare e BDI-së. E lindur më 6.10.1979 në Shkup. Shqiptare. Juriste e diplomuar në UEJL në Tetovë, magjistër në sferën e politikës komparative në Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në Londër (LSE). Doktorant i shkencave juridike në Universitetin e Tiranës.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, kryetare
 • Këshilli nacional për eurointegrime, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjidhjeve dhe Emërimeve, anëtare
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike kontraktuese, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), kryetar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-RM), nënkryetarë   
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, kryetare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit te Zi, anëtare


E-posta: e.mehmeti@sobranie.mk

 

  

 

IRFAN DEARI

 

 

 

 

Anëtar i BDI-së.  I lindur më 25.10.1961 në f.  Sedllarcë  E., Bogovinë.  Shqiptar.  Mjek i diplomuar i praktikës së përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar 
 •  Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Principatës së Madhe të Luksemburgut, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar


E-posta: i.deari@sobranie.mk 

 

JULIJETA MARKU

 

 

 

Anëtare e BDI-së. E lindur më 10.9.1969 në Dibër. Shqiptare. Ekonomiste e diplomuar, USHT.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtare
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtare


 

 

Nedim Ramizi

 

 

 Anëtar i BDI-së.  I lindur më 9.7.1973 në f. Llabunishtë, Strugë. Shqiptar. Politikolog i diplomuar, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar


 

 

NEXHATI JAKUPI

 

 

 

 

Anëtar i BDI-së. I lindur më 10.7.1973 në Gostivar. Shqiptar. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, specialist kirurg.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendëskryetar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike:  Republika e Estonise, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar   
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës se Qipros, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, anëtar


E-posta: n.jakupi@sobranie.mk 

 

REXHAIL ISMAILI

 

 

 

 

Anëtar i BDI-së.  I lindur më 2.11.1966 në f.  Sllupçan, Likovë.  Shqiptar.  Inxhinier i diplomuar i bujqësisë – Fakulteti i Bujqësisë, Prishtinë.

Aktivitete në Kuvend: 

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, kryetar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendëskryetar 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar  
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtar


E-posta: r.ismaili@sobranie.mk 

 

Suzana Saliu

Nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 

 Kontakt informata:
Kati 1, dhoma nr. 145
Telefoni i drejtpërdrejtë: 02/3 112 324
Lokali: 300
E-posta: s.saliu@sobranie.mk

E lindur: 24.2.1960, Saraj, Shkup.

Përkatësia etnike: Shqiptare

Gjuhë: Anglisht

Arsimi:

- arsimi fillor: "Boris Kidriç" (sot "Dituria"), Saraj
- arsimi i mesëm: "Zef Lush Marku", Shkup
- arsimi i lartë: Fakulteti Juridik në Prishtinë (1984)
- studime pasuniversitare: magjistër e shkencave juridike me temë: "Ombudsmani - përvojat evropiane dhe përvojat në Maqedoni", Fakulteti Juridik në Prishtinë, 2008.

Publikime: 22 punime (kolumna) të botuara, lidhur me të drejtat e njeriut.

Përvojë pune:

1984 - gazetare në gazetën "FLAKA", si dhe korrespodente dhe bashkëpunëtore në disa gazeta ditore në gjuhën shqipe;

1997-2006 - zëvendëse e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë;

2006 - e angazhuar në Sektorin Joqeveritar si nënkryetare dhe anëtare e bordit të organizatës joqeveritare "Transparencë - zero korrupsion" (sot Transparency International - Maqedoni") - anëtare e organizatës ndërkombëtare kundër korrupsionit "Transparency International" me seli në Berlin, ku gjithashtu, e udhëhiqte projektin ALAC (Qendra për Përfaqësim dhe Këshilla Juridike), e mbështetur nga MPJ-ja e Gjermanisë;

2009-2011 - prokurore publike në Prokurorinë e Lartë Publike - Shkup dhe anëtare e KD-së të Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë;

2011 - e zgjedhur për deputete, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) - 25 qershor 2011;
Në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të mbajtur më 12 korrik 2011, zgjidhet nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Pjesëmarrja në projekte shkencore - hulumtuese:

 • Nevoja nga ndjekja e lëndëve gjyqësore nga sfera e korrupsionit. Në bashkautorësi me prof. dr. Ljupço Arnaudovski dhe prof. dr. Sllagjana Taseva, botuar nga Koalicioni "Të gjithë për gjykim të drejtë", në bashkëpunim me "Transparencë - zero korrupsion", Shkup, 2007;
 • "Dinjiteti i njeriut në themelet e çdo shoqërie", "Të drejtat e njeriut si vlerë demokratike", Shkup, 2003;
 • "Avokati i Popullit mbrojtës i rëndësishëm i të drejtave të qytetarëve", Shkup, ACTA lingua geographica, 2006;

Aktivitete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë:

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetare
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtje të Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare
 • Komisioni Juridik Ligjvënës, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtare    


 

 

HAJRULLA MISINI

 

 

 

 

Anëtare e BDI-së. I lindur më 10.08.1966 në Kumanovë. Shqiptar. I diplomuar në Fakultetin Pedagogjik – arsimtar i historisë dhe gjeografisë.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, kryetar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar  
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore (DP IEQ), anëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar


E-posta: h.misini@sobranie.mk 

 

Hajrie Misimi

 
Anëtare e BDI-së. E lindur më 11.1.1965 në Prishtinë. Shqiptare. Arsim të lartë – gjuhë dhe letërsi shqipe.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare  
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë Norvegjeze, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtare 


E-posta: h.misimi@sobranie.mk 

 

XHEVAT ADEMI

 

 

 


Anëtar i  BDI-së. I lindur më 8.12.1962 në f. Reçicë e Madhe, Tetovë. Shqiptar. Gazetar i diplomuar.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, kryetar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Seksionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë (APF), anëtarë
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, kryetar


E-posta: d.ademi@sobranie.mkClick