Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë

 

 

 

 

 

 

 

Agim Murtezanov

 

Anëtar i LSDM-së.  I lindur më 19.2.1980 në Veles.  Shqiptar.  Ka kryer Administratën e Biznesit, UEJL - Tetovë. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar 

 

Posta elektronike: a.murtezanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Aleksandar Kiracovski 

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur 23.2.1983 në Manastir. Maqedonas. Magjistër. 


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, kryetar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJL), zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, kryetar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar 

 

Posta elektronike: a.kiracovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ALEKSANDAR FILIPOVSKI

 

 

 

 

 

 

Aneta Simeska-Dimoska

 

Anëtare e LSDM-së.  E lindur më 13.3.1970 në Prilep.  Maqedonase.  Inxhiniere e diplomuar teknologe, Fakulteti metalurgjik-teknologjik, Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtare 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJL), zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtare 

 

Posta elektronike: A.SimeskaDimoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Betian Kitev 

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur më 23.6.1985 në Shkup. Maqedonas. Magjistër i shkencave politike, Fakulteti Juridik "Justiniani I". Doktorant në sferën e shkencave politike dhe analizës politike në Fakultetin e Shkencave Shoqërore - Lubjanë. 

 
Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), shef i Delegacionit 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtar 

 

Posta elektronike: b.kitev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Beti Rabaxhievska-Naumovska

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 24.9.1973 në Resnjë.  Maqedonase. Doktor i mjekësisë, specializant në otorinolaringologjisë, Fakulteti i Mjekësisë - Shkup. 


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtare 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare  
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtare  

 

Posta elektronike: B.RabadzievskaNaumovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Bllagojçe Tërpevski


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 11.9.1965 në Gostivar. Maqedonas. Magjistër i shkencave teknike nga sfera e ndërtimtarisë, Fakulteti i Ndërtimtarisë, UCDHEM - Shkup.


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Malit te Zi, anëtar 

 

Posta elektronike: :b.trpevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Dalibor Bogdanovski

 

Anëtar i LSDM-së.  I lindur më 30.5.1979 në Shkup.  Maqedonas.  Ka diplomuar në administratën e biznesit, Fakulteti për Biznes dhe Ekonomi, Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë.  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtar 
E-posta: d.bogdanovski@sobranie.mk


 

 

 

 

 

 

Dime Velkovski 


Anëtar i LSDM-së.  I lindur më 3.12.1973 në Kavadar.  Maqedonas.  Ka kryer Fakultetin e bujqësisë, UCDHEM. 


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujerave, anëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, kryetar 

 

Posta elektronike: d.velkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Gjylymser Kasapi   

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 2.5.1952 në Tetovë. Shqiptare. Doktor i shkencave pedagogjike.  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Bosnjë e Hercegovinës, anëtar 
 • Klubi i deputeteve - koordinatore   

 

Posta elektronike:  g.kasapi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Zhaklina Llazarevska  


Anëtare e LSDM-së. E lindur më 3.11.1964 në Ohër. Maqedonase. Matematikan i diplomuar-informatikan, FMN.  


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, kryetare 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, anëtare 

 

Posta elektronike: z.lazarevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Jagoda Shahpaska  

 

Anëtar i LSDM-së. E lindur më 18.3.1964 në f. Tepavcë, Manastir. Maqedonase.  Ka kryer Fakulteti mjekësor - Shkup, specialist i mjekësisë interne. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendëskryetare 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare• Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP ESBE), anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtar • Grupi parlamentar ndërpartiak për të drejtat e personit me aftësi të veçanta, zëvendëskryesuese  

Posta elektronike: j.sahpaska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Jovan Mitreski 

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur më 20.11.1980 në Strumicë. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar, Fakulteti ekonomik Prilep, "Shën Kliment i Ohrit" Manastir. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Këshilli Buxhetor, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet,  zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 

 

Posta elektronike: j.mitreski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Katerina Kuzmanovska 

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 15.6.1968 në Strumicë. Maqedonase. Specialist pediatër, Fakulteti i Mjekësisë "Cirili dhe Metodi". 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Shëndetësi, anëtare 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtare 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë parlamentare të Organizatës të Paktit Veriatlantik (AP NATO), anëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtare

 

Posta elektronike: k.kuzmanovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Keti Smileska 


Anëtare e LSDM-së.  E lindur më 13.12.1974 në Tetovë.  Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar, Fakulteti Ekonomik - Prilep. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtare 
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtare 

 

Posta elektronike: k.smileska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Kostadin Acevski

 

Anëtar i LSDM-së.  I lindur më 14.4.1979 në Shkup.  Maqedonas.  Inxhinier i diplomuar i elektronikës, Fakulteti i Elektroteknikës, UCM-Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar  

 

Posta elektronike: k.acevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostadin Kostadinov


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 22.3.1990 në Strumicë. Maqedonas. Ka kryer Fakultetin ekonomik, Universiteti FON. 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë parlamentare të Organizatës së Traktatit  të Atlantikut Verior (AP NATO), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar 


 

 

 

 

 

 

Lidija Tasevska


Anëtare e LSDM-së. E lindur më 10.1.1970 në Kumanove.  Maqedonase. Ka kryer Fakultetin filologjik, UCM. Magjistër i shkencave ekonomike në sferën e biznes menaxhmentit. 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtare  
Posta elektronike: l.tasevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Meri Llazarova  


Anëtare e LSDM-se.  E lindur më 17.9.1984 në Kavadar. Maqedonase. Specialiste e protetikës stomatologjike, Fakulteti i Stomatologjisë, UCDHEM - Shkup. 


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Shëndetësi, anëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtar 
 • Klub i deputetëve, anëtar i kryesisë   

 

Posta elektronike: m.lazarova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Mileva Gorgieva


Anëtare e LSDM-së. E lindur më 17.3.1963 në Strumicë. Maqedonase. Arsimi i lartë, Universiteti "Goce Dellçev" - Shtip.  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendëskryetare 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujerave, anëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtare


Posta elektronike:m.gjorgieva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Mira Stojçevska 


Anëtare e LSDM-së. E lindur më 19.7.1966 në Manastir. Maqedonase. Inxhiniere e diplomuar e pyjeve, Fakulteti i Pylltarisë. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtare 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mesdheut (AP e Mesdheut), zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë, anëtare 


Posta elektronike: m.stojcevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Muhamed Zeqiri  


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 10.3.1979 në Shkup. Shqiptar. Ka kryer shkencat e komunikimit, Universiteti i Evropës Juglindore. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me parlamentet e vendeve nga Lindja e Afërt dhe e Mesme, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me parlamentet e vendeve nga Amerika Latine dhe nga Karaibet, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë, anëtar

 

Posta elektronike: m.zekiri@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Pançe Ivanov 

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur më 20.9.1964 në Veles. Maqedonas. Ka kryer Fakultetin Ekonomik. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar 

 

Posta elektronike:p.ivanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Riste Tashev

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur më 30.3.1981 në Negotinë. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar - Menaxhment, Fakulteti i ekonomisë, Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar  

 

Posta elektronike: r.tasev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Sashko Atanasov 

 

Anëtar i LSDM-së. U lind më 27.7.1982 në Strumicë. Maqedonas. Trajner i diplomuar i sportit, F.K.F. "Shën Cirili dhe Metodi". 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtar 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Dukës së Madhe të Luksemburgut, anëtar


Posta elektronike: s.atanasov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Sashko Kostov  


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 23.9.1972 në Koçan. Vlleh. Magjistër i shkencave juridike. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni Juridik-ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, kryetar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar

 

Е-posta: s.kostov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

Sllavica Shumanska-Miteva

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 20.10.1980 në Shtip. Maqedonase. Filologe e diplomuar e gjuhës maqedonase me gjuhën dhe letërsinë polake, UCDHEM - Fakulteti Filologjik "Bllazhe Koneski" - Shkup.

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Dukës së Madhe të Luksemburgut, anëtare

 

Е-posta: S.SumanskaMiteva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA

 

Anëtare e LSDM-së.


Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare 
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtare 

E-posta: S.KaleskaVanceva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Tanja Kovaçev 

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 7.7.1983 në Shkup. Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar, "Shën Kliment i Ohrit". 


Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese - Ndjekja e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria Doganore dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, anëtare

 

E-posta:t.kovacev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Tatijana Lallçevska

 

Anëtare e LSDM-së. E lindur më 5.12.1973 në Tetovë. Maqedonase. Ka mbaruar Fakultetin Pedagogjik.

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtarе
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtare 

 

Е-posta: T.Lalcevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Tatjana Prentoviq 


Anëtare e LSDM-së. E lindur më 27.7.1964 në Shkup. Maqedonase. Doktor shkence, Fakulteti i Shkencave të Bujqësisë dhe Ushqimit, UCDHEM. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, kryetare 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtare
 • Klubi i deputeteve, anëtare e kryesisë

 

E-posta:tprentovik@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Frosina Tashevska - Remenski 


E lindur më 22.2.1977 në Kriva Pallankë. Maqedonase. Doktor. 

 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor, kryetare
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtare
 • Komisioni Juridik-ligjvënës, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), zëvendësanëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bullgarisë, anëtare
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtare
 • Grupi Parlamentar Interpartiak për të Drejtat e Personave me Aftësi të Veçanta (GPIP), kryesuese


E-posta:f.tasevska-remenski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Hari Llokvenec 


Anëtar i LSDM-së. I lindur më 25.2.1970 në Prilep. Maqedonas. Doktor i shkencave teknike, Fakulteti i elektroteknikës, UCDHEM, Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, kryetare
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP APBEJL), anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtar

 

E-posta:h.lokvenec@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ÇEDOMIR SAZDOVSKI 

 

Anëtar i LSDM-së. I lindur më 27.12.1952 në f. Neokazë, Probishtip. Maqedonas. Doktor i shkencave të kineziologjisë.

 

E-posta:C.Sazdovski@sobranie.mk

Click