Pala serbe në Maqedoni 

Mirosllav Jovanoviq 

 

Anëtar i PSM-së. I lindur më 7.8.1960 në f. Ivankovci, Veles. Serb. Inxhinier i diplomuar i makinerisë 

Click