Bekim Qoku

 

 

 

Anëtar i PDSH-së. I lindur më 15.2.1972 në Ohër. Shqiptar. Ka kryer arsimin e lartë, Universiteti i Tiranës. 

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për kulturë, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar  
 • Komisioni për arsim, shkencë dhe sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtar    
   

 

 
 

 

Bekim Fazliu

 

 

 


Anëtar i PDSH-së. I lindur më 27.11.1979 në Shkup. Shqiptar. Fakulteti Juridik, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, kryetar 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar   
 • Komisioni për Punë dhe Politike Sociale, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE), anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), anëtar  
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit, zëvendësanëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, anëtar


E-posta: b.fazliu@sobranie.mk 

 

Gazmend Aliji

 

 

 

 

Anëtar i PDSH-së. I lindur më 25.04.1972 në f.  Banjicë  e Poshtme.   Shqiptar. Arsim të lartë, USHT.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisionin për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore(DP IEQ), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar


E-posta: g.aliji@sobranie.mk 

 

Imer Aliu

 

 

 Anëtar i PDSH-së. I lindur më 26.3.1977 në Tetovë. Shqiptar. Jurist i diplomuar.UEJL, Tetovë.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për mbikëqyrje mbi punën e Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe i Agjencisë për zbulim, anëtarë
 • Komisionit për çështje kushtetuese, anëtarë
 • Komisionit për financim dhe buxhet, anëtarë
 • Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve, anëtarë
 • Komisionit Juridiko-Ligjvënës, zëvendësanëtarë
 • Komisionit për çështje të rregullores, mandatit dhe imunitetit, zëvendësanëtarë
 • Komisioni për mbikëqyrje mbi zbatimin e masave për ndjekjen e komunikacioneve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Mbrojtjes, zëvendësanëtarë
 • Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin  Interparlamentar (UIP), anëtarë
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Kuvendin Parlamentar të Këshillit të Evropës (KP KE) zëvendësanëtarë
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar


E-posta: i.aliu@sobranie.mk

  

 

Menduh Thaçi

 

 

 


Anëtarë i PDSH-së. I lindur më 3.3.1965 në Tetovë. Shqiptarë. Ka diplomuar në Fakultetin për stomatologji, Universiteti i Prishtinës.


E-posta: m.taci@sobranie.mk 

 

Meral Uzeiri-Ferati

 

 

 


Anëtare e PDSH-së. E lindur më  9.7.1975  në Tetovë. Shqiptare. Doktor I mjekësisë: në specijalizim Gjinekologji dhe akusheri, Fakulteti I Mjekësisë, Universiteti “Sh.Kirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për eurointegrime, anëtare 
 • Komisioni për politikë të jashtme, anëtare
 • Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave, anëtare
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtare
 • Komisioni për çështje evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për transport, lidhje dhe ekologji, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtare

Anëtare e Kryesisë së Klubit të Deputeteve.


E-posta: m.uzeiriferati@sobranie.mk 

 

Orhan Ibraimi

 

 

 

 

Anëtar i PDSH-së. I lindur më 16.4.1964 në Opajë.  Shqiptar. Fakulteti Pedagogjik.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar
 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politike Sociale, anëtar  
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike kontraktuese, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar


E-posta: o.ibraimi@sobranie.mk
 


SADIJE ILJAZI

 

 

 


Anëtare e PDSH-së. E lindur më 14.02.1958 në Tetovë. Shqiptare. E diplomuar në Fakultetin Filologjik pranë Universitetit në Prishtinë, Gjuhë dhe letërsi shqipe.   Studime pasuniversitare në Fakultetin Filologjik, Katedra - Gjuhë dhe letërsi shqipe.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarëve, zëvendëskryetare 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare 
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtare 
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtare  
Click