ALEKSANDAR NIKOLLOSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 24.3.1984 në Ohër.  Maqedonas.  Politikolog i diplomuar, Fakulteti Juridik “Justiniani i Parë”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, kryetar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendëskryetar  
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, shef i Delegacionit  
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), zëvendës-anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar


E-posta: a.nikoloski@sobranie.mk 

 

Aleksandar Spasenovski

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 3.3.1980 në Shkup. Maqedonas.   Ka diplomuar në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" - Shkencat Politike dhe ka magjistruar në të Drejtën dhe Politikën Ndërkombëtare.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, kryetar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendëskryetar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar   
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar  
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Izraelit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar


E-posta: a.spasenovski@sobranie.mk 

 

Ane Llashkoska

 

 

 


Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E  lindur më 24.2.1978 në Prilep.  Maqedonase.  Ka diplomuar në Fakultetin Matematiko-natyror- inxhiniere e Kimisë.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtare
 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, anëtare


E-posta: a.laskoska@sobranie.mk 

 

ANTONIO MILLOSHOSKI

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 29.1.1976 në Tetovë.  Maqedonas.  Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Shkup; magjistër për integrime evropiane, Universiteti “Fridrih Vilhelm”, Bon.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, kryetar 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë, anëtar


E-posta: a.milososki@sobranie.mk 

 

Beti Kuzmanovska

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 2.8.1972 në Shtip.  Maqedonase.  Profesoreshë e diplomuar për edukim parashkollor - Universiteti "Goce Dellçev" - Shtip, magjistre e Arsimit - didaktikë.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtare


E-posta: b.kuzmanovska@sobranie.mk 

 

Bllagorodna Duliq

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 18.4.1941 në Koçani.  Maqedonase. Fakulteti Juridik - Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, kryetare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës së Bosnjës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar


E-posta: b.dulik@sobranie.mk 

 

VASIL PISHEV

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 22.4.1965 në Strumicë.  Maqedonas. I diplomuar në Fkultetin e Shkancave Ekonomike, drejtimi - Menaxhimi i Marketingut, Universiteti Evropian - Shkup.


Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisioni për vetadministrim lokal, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, anëtar

E-posta: v.pisev@sobranie.mk 

 

VASKO MICEVSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 1.1.1955 në Manastir.  Maqedonas.  Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Shkup, internist.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës Ruse, anëtar


E-posta: v.micevski@sobranie.mk 

 

VASKO PASHOVSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 8.1.1974 në Shën Nikollë.  Maqedonas.  Inxhinier i diplomuar i makinerisë, Fakulteti i Makinerisë, Universiteti “ Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar


E-posta: v.pasovski@sobranie.mk 

 

Vele Gjorgjievski

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 10.10.1964 në fshatin Pogrodishte, Veles. Maqedonas. Me arsimim të mesëm.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për mbrojtje dhe siguri, anëtarë
 • Komisioni për punë dhe politikë sociale, zëvendës-anëtarë
 • Komisioni për shëndetësi, zëvendës-anëtarë
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar 

E-posta: v.gjorgjievski@sobranie.mk
 

 

VESNA PEMOVA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 5.11.1960 në Kavadarci.  Maqedonase.  Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Shkup, specialiste e dermatovenerologjisë.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, anëtare
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtare


E-posta: v.pemova@sobranie.mk 

 

Vlladimir Gjorqev 

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 31.8.1978 në Shkup. Maqedonas. Politikolog I diplomuar. Fakulteti juridik “Justiniani I Parë”, Shkup.

Aktivitete në Kuvendi:

 • Komisioni për mbrojtje dhe siguri, kryetar
 • Komisionit për çështje të rregullores, mandatit dhe imunitetit, anëtarë
 • Komisionit për politikë të jashtme, anëtarë
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisionit për arsim, shkencë dhe sport, zëvendës-anëtarë
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë  në Kuvendin Parlamentar të Organizatës për sigurim dhe bashkëpunim në Evropë (KP OSBE), anëtarë
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtarë
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë Suedeze, anëtar 


E-posta: v.gjorcev@sobranie.mk

 

  

 

Darko Dimitrieski

 

 

 Anëtarë i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 12.4.1970 në Tetovë. Maqedonas. Jurist i diplomuar me provimin e dhënë të  jurisprudencës, Universiteti “Sh.Kirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë Norvegjeze, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar


E-posta: d.dimitrieski@sobranie.mk 

 

DIME MAXHOVSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 3.10.1964  në Kriva Pallankë. Maqedonas.  I diplomuar në Fakultetin Filozofik, grupi histori, Shkup.


Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar
 • Komisioni për Kulturë, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve te Lindjes se Afërt dhe të Mesme, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë Norvegjeze, anëtar


E-posta: d.madzovski@sobranie.mk 

 

Dimitar Stevananxhija

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 3.10.1976 në Prilep.  Maqedonas.   Profesor i diplomuar i gjuhës maqedonase - Fakulteti Filologjik "Blazhe Koneski" - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Komisioni Juridiko-Ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar


E-posta: d.stevanandzija@sobranie.mk 

 

Dragan Nasteski

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 13.03.1958 në Makedonski Brod.  Maqedonas. Ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave Pyjore - Shkup, magjistër i shkencave pyjore.


Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar
 • Komisioni për mundësi të  barabarta të burrave dhe grave, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar   


E-posta: d.nasteski@sobranie.mk 

 

Dragan Cuklev

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 17.8.1973 në Gjevgjeli.  Maqedonas.  Ekonomist i diplomuar, Fakulteti Ekonomik.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës se Qipros, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar


E-posta: d.cuklev@sobranie.mk 

 

Gjorgji Koxhabashiev

 

 

 Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 12.12.1962 në Veles. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar, Universiteti “Sh.Kirili dhe Metodi”, Shkup

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Buxhetorë i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Komisioni për financim dhe buxhet, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësaëtar
 • Komisioni për çështje evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për çështje kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Seksionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë (APF), shef i delegacionit
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtar


E-posta: g.kodzabasiev@sobranie.mk 

 

ELENA PAVLLOVA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 17.12.1971 në Koçani.  Maqedonase. Psikologe e diplomuar, Fakulteti Filozofik – Instituti për Psikologji, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarëve, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave , anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, anëtare

E-posta: e.pavlova@sobranie.mk 

 

ILIJA DIMOVSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMN-së.  I lindur më 10.8.1980 në Veles.  Maqedonas. Jurist i diplomuar në Fakultetin Juridik "Justian Prvi" - Shkup. Student pasuniversitar në Fakultetin Juridik "Justiniani I" - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, kryetar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit), shef i Delegacionit  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Izraelit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar


E-posta: i.dimovski@sobranie.mk 

 

ILIJA KITANOSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 22.7.1959 në Kërçovë.  Maqedonas.  Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, kryetar
 • Komisioni për mbikëqyrje mbi punën e Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe e Agjencisë për zbulim, anëtarë
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike kontraktuese, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit te Zi, kryetar 


E-posta: i.kitanoski@sobranie.mk 

 

Jordan Paçkov

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 11.7.1949 në Kumanovë. Maqedonas.  Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë- Shkup, specialist i Mjekësisë dhe Rehabilitimit Fizik.

Aktivitete në Kuvend:    

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar

E-posta: j.packov@sobranie.mk 

 

KOSANA NIKOLLIQ-MAZNEVA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 11.8.1972 në Shkup.  Serbe.  Biologe e diplomuar, Fakulteti Natyror-matematikor.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë Suedeze, anëtare


E-posta: k.nikolik@sobranie.mk 

 

LILJANA ZATUROSKA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 6.9.1964 në Manastir.  Maqedonase. Inxhiniere e diplomuar – arkitekte, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup. 

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Kulture, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë Suedeze, anëtar


E-posta: l.zaturoska@sobranie.mk 

 

Liljana Kuzmanovska

 

 

 


Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 15.7.1962 në Manastir.  Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare  
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar

Koordinatore e Klubit të Deputeteve (1 tetor 2012 - 30 dhjetor  2013).


E-posta:  l.kuzmanovska@sobranie.mk 

 

MARIA RASHKOVSKA

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 15.04.1984 në Berovë. Maqedonase.  Politikologe e diplomuar, Fakulteti juridik "Justinian Prvi", Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar


E-posta: m.rashkovska@sobranie.mk

 

 


  

 

MILLORAD DODEVSKI

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 12.12.1978 në Shkup.  Maqedonas.  Ka diplomuar në Faculty of Business – Victoria University.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar

E-posta:  m.dodevski@sobranie.mk 

 

Mihaillo Xhollonga

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 11.6.1959 në Manastir. Maqedonas. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë - Shkup, specializimi - ortoped.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore (DP IEQ), anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar


 E-posta:  m.dzolonga@sobranie.mk 

 

MILLE PAÇEMSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 1.8.1958 në Shkup.  Maqedonas. Mjek i specializuar gjinekolog-akusher, primarius.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Principatës së Madhe Luksemburg, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentin e vendeve baltike:  Republika e Estonisë, Republika e Latvisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtar


E-posta:  m.pacemski@sobranie.mk 

 

Nada Cipusheva

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 22.1.1958 në f.  Smilanci, Radovish.  Maqedonase. Fakulteti Filozofik  - Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare
 • Komisionin për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtare


E-posta:  n.cipuseva@sobranie.mk 

 

NADA STANÇEVSKA

 

 

 


Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 31.7.1974 në Shkup.  Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar në menaxhment, Fakulteti Ekonomik, Shkup, në magjistrim  të shkencave ekonomike – menaxhment.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare 
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, kryetare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kinës, anëtare

 E-posta:  n.stancevska@sobranie.mk
 

 

NADICA TANÇEVA–TULIEVA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 14.2.1966 në Shtip.  Maqedonase. E diplomuar në Fakultetin Juridik, UCM, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendëskryetare
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, kryetare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtare


E-posta: n.tanceva@sobranie.mk 

 

Pavle Sazdov

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 27.12.1983 në Shkup. Maqedonas. Magjistër i shkencave nga sfera e teknologjive të informacionit dhe komunikimit.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës se Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar
 • Grupi ndërpartiak parlamentar për të drejtat e personave me hendikap, kryesues  


E-posta: p.sazdov@sobranie.mk

 

 
  

 

PANÇE DAMESKI

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 20. 2.1968 në Prilep. Maqedonas. Doktor i mjekësisë veterinare, magjistër i shkencave veterinare.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Principatës së Madhe të Luksemburgut, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar


 

 

RISTO MANÇEV

 

 

 


Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 4.4.1969 në Strumicë.  Maqedonas.  Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës Zvicerane, anëtar 


E-posta: r.mancev@sobranie.mk 

 

ROMEO TRENOV

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMN-së.  I lindur më 3.9.1977 në Novo Sellë.  Maqedonas.  I diplomuar në Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar

 
E-posta: r.trenov@sobranie.mk 

 

SVETLLANA JAKIMOVSKA

Nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 

 


Informata kontaktuese:
kati 1, dhoma numër  151
telefoni kontaktues 02/3 119 110
lokali 320
E-posta: s.jakimovska@sobranie.mk

Svetllana Jakimovska lindi më 8 qershor 1956 në Shkup.  Maqedonase dhe anëtare e VMRO-DPMNE-së.
Shkollimin fillor e kreu në gjimnazin "Rade Jovçevski - Korçagin", ndërsa diplomoi në Fakultetin Juridik "Justinian Prvi" në Universitetin "Shën  Cirili dhe Metodi" në Shkup.  E Martuar dhe nënë e një fëmije.

Karriera e saj profesionale filloi në vitin 1984 në SHA Makoteks - Shkup, ndërsa më vonë bëhet edhe udhëheqëse e Shërbimit për veprimtari normative dhe organe për menaxhim.

Nga viti 2001 deri në shkurt të vitit 2002 është ndihmëse-drejtoreshë e Entit për punësim të Republikës së Maqedonisë, ndërsa nga muaji mars 2002 me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë emërohet si drejtoreshë e Entit për punësim të Republikës së Maqedonisë (tani Agjencia për punësim të Republikës së Maqedonisë).

Paralelisht me aktivitetet profesionale, Svetllana Jakimovska shënoi edhe angazhim shumë aktiv dhe mjaft të suksesshëm politikë në partinë e saj amë VMRO-DPMNE.  Dhe këto angazhimin e vet e lidh ngushtë me përcaktimin vet profesional - drejtësia dhe legjislacioni.

Në partinë e saj amë kryen më shumë funksione ndër të cilat:

 • Delegate e asamblesë vjetore të VMRO-DPMNE-së. 
 • Zëvendëskryetare e Komisionit për Çështje Sociale, Marrëdhënie Pune dhe Punësim; 
 • Nënkryetare e Komisionit për Çështje Juridike; 
 • Anëtare e forumit për çështje juridike, politike dhe sistem gjyqësor të VMRO-DPMNE; 
 • Delegate e Kongresit të 13-të dhe 14-të të VMRO-DPMNE-së; 
 • Anëtare e KK-së Kisella Voda; 
 • Anëtare e KZHK-së për realizimin e zgjedhjeve 2005; 
 • Anëtare e Komitetit Qendror të VMRO-DPMNE-së; 
 • Anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Unionit të grave të VMRO-DPMNE-së.

Për angazhimin e saj ka fituar shumë mirënjohje dhe fletë-lëvdata, ndër të cilat:  për angazhimin e veçantë dhe kontributin personal për zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë, në Projektin për zbatimin e modelit të integruar të Ministrisë së Punës të SHBA-së e mbështetur nga USAID-i (prill 2002).

Merr pjesë aktive në më shumë konferenca dhe seminare ndërkombëtare, shkathtësi politike dhe fushata të realizuara në bashkëpunim me Qendrën për arsim dhe trajnim MOTIVA (mars 2008) dhe „Campaigning Masterclass“ (aktivitet-fushatë të klasës më të lartë profesionale).
 
Në zgjedhjet parlamentare në qershor 2006 u zgjodh si deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në listën e VMRO-DPMNE-së.  Në përbërjen e pestë të mandatit si kryetare e udhëheq Komisionin për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit.

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në qershor 2008 përsëri u zgjodh si deputete, ndërsa 31 qershor 2008 u zgjodh si nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Si nënkryetare, përveç aktiviteteve dhe detyrave tjera, Svetllana Jakimovska kryesoi me Këshillin Buxhetor të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ndërsa gjithashtu ishte edhe anëtare e Grupeve Bilaterale të Kuvendit të Republikës së  Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentet e Republikës së Polonisë, Republikës së Sllovenisë, Malit të Zi dhe Australisë dhe Zelandës së Re.

Ne zgjedhjet e parakohshme parlamentare në qershor 2011 përsëri u zgjodh si deputete, ndërsa në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të mbajtur më 12 korrik 2011 u zgjodh si nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për së dytë herë.

Aktivitete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë:

 • Komisioni verifikues, kryetare; 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni Juridiko-Ligjvënës, anëtare 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtare


 

 

SVETLLANA KARAPETROVA

 

 

 


Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 31.3.1965 në Shkup.  Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar-USHT, Tetovë.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës Ruse, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtare

 
E-posta: s.karapetrova@sobranie.mk 

 

Sillvana Boneva

 

 

 


Anëtare e VMRO-DPMNE-së. Ka lindur më 21.8.1959 në Strumicë. Maqedonase. Jurist i diplomuar.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, nënkryetare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtare
 • Komisioni Juridiko-Ligjvënës, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar  
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asocim, anëtare
 • Delegacioni i Seksionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë (APF), anëtarë
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kinës, kryetare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtare

E-posta: s.boneva@sobranie.mk

  

 

Sllave Goshev

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 2.12.1977 në Strumicë.  Maqedonas.  Inxhinier i diplomuar, teknolog, Fakulteti Teknologjik-metalurgjik - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar  
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës Ruse, anëtar


E-posta: s.gosev@sobranie.mk 

 

SUZANA ANOVA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  E lindur më 6.9.1965 në Shkup.  Maqedonase.  Profesoreshë e diplomuar për edukim parashkollor, Fakulteti Pedagogjik “Shën  Klimenti i Ohrit”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtje të Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Principatës së Madhe të Luksemburgut, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtare

E-posta: s.anova@sobranie.mk 

 

Toni Trajanovski

 

 Anëtarë i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 10.4.1973 në Delçevë. Maqedonas. Inxhinier- teknolog i diplomuar, Fakulteti Teknologjiko-metalurgjik, Shkup.


Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe siguri, zëvendëskryetar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar


E-posta: t.trajanovski@sobranie.mk 

              Trajko Veljanoski

        Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 


 

 

Informata kontaktuese

Kabineti i kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
Telefoni kontaktues: 3113-268, 3112-255, lokali 353
E-posta: pretsedatel@sobranie.mk

Biografia e Кryetarit të Kuvendit

Trajko Veljanovski është lindur më 2 nëntor 1962 në Shkup. Në universitetin ‘’Shën Kirili dhe Metodi’’ në Shkup, i mbaron studimet e shkencave juridike, ndërsa më vitin 1988 e jep provimin e avokaturës dhe të njëjtin vit hap zyre të pavarur të avokaturës. Si avokat punon deri në fillim të vitit 1999.

Angazhimin e vet politik Trajko Veljanovski e filloi në vitin 1993 me inkuadrimin në VMRO-DPMNE. Veprimi i tij politik është i lidhur ngushtë me përcaktimin e tij profesional - drejtësinë dhe legjislacionin. Kështu, më shumë vjet udhëheq Komisionin për çështje juridike të VMRO-DPMNE-së, anëtar i Komisionit për sistem politik, e gjithashtu udhëheq edhe Forumin për çështje juridike e politike dhe sistem gjyqësor të VMRO-DPMNE-së. 

 Në vitin 1999 zgjidhet nënsekretar në Ministrin e Drejtësisë së Qeverisë së Republikë së Maqedonisë, ku së shpejti bëhet zëvendësministër. Me këtë rast, veçanërisht është aktiv në përgatitjen e ligjeve, por merr pjesë aktive në procesin e miratimit të tyre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe trupa punuese kuvendore. Gjithashtu, merr pjesë në përgatitjen e më shumë marrëveshjeve ndërkombëtare bilaterale dhe multilaterale, si dhe në takime, konferenca dhe seminare ndërkombëtare. 
Në këtë periudhë është edhe anëtar i Komisionit për parashtresa dhe propozime të Presidentit të Republikë së Maqedonisë, e gjithashtu është edhe anëtar i Këshillit drejtues të Qendrës për integrime evropiane. 
Në më shumë cikle zgjedhore, siç janë zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale është i angazhuar si anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006 Trajko Veljanovksi zgjidhet deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe në këtë periudhë të mandatit deri në prill të vitit 2008 është kryetar i Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe të emërimeve. Në zgjedhjet e qershorit 2008 përsëri zgjidhet deputet, e në mbledhjen konstituive të përbërjen së re kuvendore zgjidhet kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Në zgjedhjet në qershor 2011 është zgjedhur për deputet për herë të tretë, ndërsa në seancën konstitutive të përbërjes së re parlamentare është rizgjedhur për Kryetar të Kuvendit të Republikë së Maqedonisë. 

Trajko Veljanovski është i  martuar dhe prind i dy fëmijëve.

Aktivitete në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, kryetar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), shef i delegacionit


 

 

Trajço Dimkov 

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 22.7.1967 në Shtip.  Maqedonas.  Profesor i Edukatës Fizike, Fakulteti i Kulturës Fizike, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar


E-posta: t.dimkov@sobranie.mk 

 

HARALLAMPIE SHOKAROVSKI

 

 

 

 

Anëtar i VMRO-DPMN-së.  I lindur më 13.6.1974  në Ohër.  Maqedonas.  Doktor i mjekësisë, specialist anesteziolog-reanimator, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Kulturë, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit), anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, anëtar


E-posta: h.sokarovski@sobranie.mk 


HRISTINA RUNÇEVA

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 17.11.1986 në Veles. Maqedonase.  Magjistër për institucione evropiane dhe politikë. Doktorant në të drejtën kushtetuese.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtare 


 

 

CENA MATEVSKA–DUZA

 

 

 

 

Anëtare e VMRO-DPMN-së.  E lindur më 9.3.1977 në Manastir.  Maqedonase. E diplomuar në Fakultetin për mësues dhe edukatorë, Universiteti “Shën  Klimenti i Ohrit”, Manastir.

Aktivitete në Kuvend:   

 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtare 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës së Bosnjës, anëtare


E-posta: c.matevska@sobranie.mk

Click