E martë, 15 janar 2019

KRYETARJA E AP TË NATO-S, E PËRSHËNDET MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË EMRIT KUSHTETUES NË SHKUP

Presidentja e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Madelin Mun (Madeleine Moon (Mbretëria e Bashkuar), e përshëndet miratimin e ndryshimeve kushtetuese nga ana e Kuvendit Nacional në Shkup, që mundëson ndryshim të emrit zyrtar të shtetit. 

më shumë...

 

E martë, 18 dhjetor 2018

MBËSHTETJA RUMUNE PËR ADERIMIN E MAQEDONISË NË BE 

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Artan Grubi, së bashku me anëtarët dhe zëvendësanëtarët e Komisionit, zhvilloi një takim me ministrin - e deleguar për Çështje Evropiane të Rumanisë, Xheorxhe Çiamba, në shoqëri të ambasadorit të Rumanisë në Republikën e Maqedonisë Maqedoni, z. Viorel Stanila. 

më shumë...

 

E hënë, 17 dhjetor 2018

FILLUAN ME PUNË ZYRAT PËR KONTAKT TË DEPUTETËVE ME QYTETARËT

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, së bashku me njësitë e vetëqeverisjes lokale filluan me hapjen e zyrave për realizimin e kontaktit të deputetëve me qytetarët e Republikës së Maqedonisë, me qëllim që deputetët të jenë më afër qytetarëve që t'i dëgjojnë problemet e tyre, dhe këta të mund t'i thonë në Kuvend, në të njëjtën kohë edhe te të gjitha institucionet e shtetit. 

më shumë...

 

E premte, 21 dhjetor 2018

DEBAT PUBLIK I KOMISIONIT PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, më 25 dhjetor 2018, në orën 11:00, në Sallën „Boris Trajkovski“ do të mbajë debat publik me temë: Mbështetja gjatë zbatimit të politikave sociale, masave dhe buxhetit për familjet njëprindërore.

më shumë...

 

E martë, 18 dhjetor 2018

NDARJA E ÇMIMIT SHTETËROR „MITO HAXHI VASILEV-JASMIN“

Më 21 dhjetor 2018 (e premte), në Sallën Solemne të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në orën 12:00, Këshilli për Ndarjen e Çmimit Shtetëror „Mito Haxhi Vasilev-Jasmin“ do ta ndajë Çmimin „Mito Haxhi Vasilev-Jasmin“ për vitin 2018 për arritjen në sferën e publicistikës dhe gazetarisë me interes të Republikës së Maqedonisë. Çmimi Shtetëror „Mito Haxhi Vasilev-Jasmin“ për arritjen në sferën e publicistikës i ndahet Marina Kostova, publiciste; ndërsa për arritjen në sferën e gazetarisë i ndahet Emin Azemi, gazetar.

më shumë...

 

E shtunë, 8 dhjetor 2018

NDARJA E ÇMIMIT SHTETËROR „SHËN KLIMENT OHRIDSKI“

Më 8 dhjetor 2018 (e shtunë), në Sallën Solemne të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në orën 12:00, Këshilli për Ndarjen e Çmimit Shtetëror „Shën Kliment Ohridski“ do ta ndajë Çmimin Shtetëror „Shën Kliment Ohridski“ për vitin 2018 për mirënjohjen më të lartë për arritjet afatgjata në sferën e edukimit, arsimit, kulturës, artit, shëndetësisë, mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit të njeriut dhe në veprimtarinë sociale me interes publik të Republikës së Maqedonisë.

më shumë...

 

E martë, 13 nëntor 2018

TAKIMI I KOORDINATORIT TOMISLLAV TUNTEV ME AMBASADORIN E REPUBLIKËS SË FRANCËS, SH.T. KRISTIJAN TIMONIE 

Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së dhe Koalicionit, Tomisllav Tuntev sot në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë realizoi takim me SH.T. ambasadorin e Misionit të OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, SH.T.  Kristijan Timonie. 

më shumë...

 

E premte, 9 nëntor 2018 

TAKIMI I KOORDINATORIT TOMISLLAV TUNTEV ME SH.T.  AMBASADORIN E MISIONIT TË OSBE, KLEMENS KOJA 

Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së dhe Koalicionit, Tomisllav Tuntev sot në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë realizoi takim me SH.T. ambasadorin e Misionit të OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, Klemens Koja. Temat kryesore në të cilat u përqendruan të dy bashkëbiseduesit ishin: procesi i ndryshimeve kushtetuese që filloi në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, formimi i trupit punues për pajtim, si dhe nevoja që paralelisht me këtë proces deputetët të punojnë në projekte ligjore reformuese. 

më shumë...

 

E mërkurë, 19 shtator 2018 

TAKIMI I DEPUTETIT GRUBI ME DEPUTETEN FRANCEZE TANGI 

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane, Artan Grubi, mbajti takim me Lilijana Tangi, deputete në Asamblenë Parlamentare të Republikës së Francës dhe zëvendëskryetare e Komisionit për Çështje Evropiane, në shoqërim të ambasadorit të Republikës së Francës në Republikën e Maqedonisë, SH.T. Kristijan Timonie. 

më shumë...

 

E mërkurë, 14 nëntor 2018 

ÇMIMI "LUKS" PËR FILMIN "GRUAJA NË LUFTË" 

Drama-komedi "Gruaja në luftë "(Woman at War) e Benedikt Erlingsonit është fituese e çmimit "LUKS" për vitin 2018 në Parlamentin Evropian. 

më shumë...

 

E premte, 26 tetor 2018 

"SAHAROV" PËR REGJISORIN UKRAINAS TË FILMIT OLEG SENCOV 

Oleg Sencov, regjisor ukrainas i filmit, është fitues i çmimit "Saharov" në Parlamentin evropian për lirinë e mendimit. 

më shumë...

 

E enjte, 27 shtator 2018

FILLIMI I SKRINING PROCESIT PËR NEGOCIATAT NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BE 

Delegacioni i Republikës së Maqedonisë, i përbërë prej 43 përfaqësuesve të ministrive dhe institucioneve, sot në Bruksel e fillon skrining-procesin si përgatitje për fillimin e negociatave për anëtarësim të plotfuqishëm të vendit tonë në BE. 

më shumë...

 

Na ndiqni në                                                                                         Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
                                                                 Këshilli buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 

 

RREGULLORE E KËSHILLIT BUXHETOR TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                                                                                    nëntor, 2008


Në bazë të nenit 2 paragrafi 1 alineja 5 nga Vendimi për themelimin e Këshillit  buxhetor të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.77/2008), Këshilli buxhetor në mbledhjen e mbajtur më 25 nëntor 2008, e miratoi këtë

 

 

RREGULLORE
  të Këshillit buxhetor të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

1. Dispozita të përgjithshme

Neni 1

Me këtë Rregullore  rregullohen, mënyra e punës së Këshillit buxhetor të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ( në tekstin e mëtejshëm : Këshilli), të drejtat dhe obligimet e kryetarit të Këshillit, zëvendëskryetarit dhe anëtarëve të Këshillit, programimi i punës së Këshillit, kryerja e punëve profesionale-administrative për nevojat e Këshillit, transparenca në punën e Këshillit dhe çështjet tjera të cilat janë me rëndësi për punën e Këshillit.

2. Mënyra e punës dhe  thirrja e mbledhjeve të Këshillit

Neni 2

Këshilli  punon në mbledhje.
 Këshilli ka kryetar, zëvendëskryetar dhe nëntë anëtarë.
Mbledhjen e Këshillit e thirr kryetari i Këshillit.
 Kryetari është i obliguar që të thirr mbledhje edhe nëse atë e propozojnë së paku një  e treta e anëtarëve të Këshillit.

Neni 3

Me mbledhjen e Këshillit kryeson kryetari i Këshillit.
Në rast pengese të kryetarit të Këshillit, mbledhjet e Këshillit i thirr dhe me të kryeson zëvendëskryetari i Këshillit.

Neni 4

Ftesa  për thirrjen e mbledhjes me propozim të rendit të ditës dhe materialin për çështjet që do të shqyrtohen në mbledhje, si dhe procesverbalin nga mbledhja paraprake, u dorëzohen anëtarëve të Këshillit sipas rregullës, pesë ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e mbledhjes.
Në raste urgjente Këshilli mund të mbajë mbledhje në afat më të shkurtër, ndërsa rendi i ditës mund të parashtrohet në mbledhje.

Neni 5

Kryetari i Këshillit ua dorëzon ftesën anëtarëve të Këshillit, sekretarit të përgjithshëm dhe udhëheqësit të Sektorit për çështje financiare dhe ekonomike të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, e nëse është e nevojshme pjesëmarrja e përfaqësuesve nga Ministria e Financave, ftesa u dorëzohet edhe atyre.
Në mbledhjen e Këshillit, pa të drejtën e vendosjes, marrin pjesë sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe udhëheqësi i Sektorit për çështje financiare dhe ekonomike të Shërbimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ose personi nga Sektori të cilin ai do ta caktojë.

Neni 6

 Këshilli, në fillim të  mbledhjes e përcakton rendin e ditës.
Në rendin e ditës mund të përfshihen edhe çështje të cilat i kanë propozuar kryetari i Kuvendit dhe anëtarët e Këshillit.

Neni 7

Pas përcaktimit të rendit të ditës, kalohet në shqyrtimin e çështjeve sipas rendit të përcaktuar të ditës.
 Në debat, përveç anëtarëve të këshillit mund të marrin pjesë edhe përfaqësues për çështjet nga rendi i ditës, për të cilat janë ftuar në mbledhje.
Debatin për secilën çështje nga rendi i ditës e përmbyll kryesuesi, pasi që të konstatojë se nuk ka më të paraqitur që ta marrin fjalë për atë çështje.

Neni 8

Debati për pikën e rendit të ditës mund të përfundojë me kalim të rëndomtë në pikën e dytë nga rendi i ditës, ose me marrje qëndrimi  veç e veç për secilën pikë që e ka shqyrtuar Këshilli.

Neni 9

Këshilli merr qëndrime me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm, e së paku me një të tretën nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.
Anëtari i Këshillit i cili nuk pajtohet me qëndrimin e marrë, mund ta ndajë mendimin e vet, dhe i  njëjti futet në procesverbal.

Neni 10

Për punën e mbledhjes së Këshillit  mbahet procesverbal.
Procesverbali i përmban qëndrimin e Këshillit dhe të gjitha mendimet dhe propozimet e  shprehura dhe të ndara, për çështjen që është shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit.
 Procesverbali miratohet para përcaktimit të rendit të ditës, në mbledhjen e ardhshme.
 Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë që të japin  vërejtje për procesverbalin, për të cilat vendoset pa debat dhe të njëjtat  futen në procesverbal.
Procesverbalin e miratuar në mbledhje, e nënshkruajnë kryetari dhe sekretari i Këshillit.

Neni 11

Për studimin e çështjeve të veçanta nga fushëveprimi i vet, si dhe për dhënien e propozimeve, udhëzimeve dhe kaheve, Këshilli mund  të themelojë grupe punuese.
Grupi punues vepron në kuadër të Këshillit dhe nuk mund të veprojë  pavarësisht.
Në grupin punues përveç anëtarëve të Këshillit, marrin pjesë edhe persona nga Shërbimi i Kuvendit, të cilët i cakton sekretari i përgjithshëm.
Grupi punues Këshillit i parashtron konkluzion për punën e tij.

Neni 12

Këshilli bashkë me Ministrinë e Financave, merr pjesë në fazën e  përcaktimit të kornizës fiskale të shumave maksimale, të mjeteve të lejuara për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Për çështje të veçanta gjatë procedurës së përgatitjes së kërkesës së propozim-buxhetit për vitin e ardhshëm për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Këshilli  realizon konsultime dhe harmonizime të përhershme, me Sektorin për çështje financiare dhe ekonomike të Shërbimit të Kuvendit.

3. Të drejtat dhe obligimet e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit

Neni 13

Kryetari i Këshillit e organizon punën e Këshillit.
Kryetari i Këshillit mund të ngritë iniciativë për shqyrtimin e çështjeve të veçanta në kompetencë të Këshillit, thirr mbledhje të Këshillit, e propozon rendin e ditës, kryeson me mbledhjet e Këshillit dhe kryen punë tjera të përcaktuara me këtë rregullore.

Neni 14


Zëvendëskryetari në rast të pengesës ose mungesës së kryetarit , i thirr mbledhjet e Këshillit dhe kryeson me ato.

Neni 15

Anëtari i Këshillit ka të drejtë dhe obligim që të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit, të marrë pjesë në punën e tyre dhe në vendimmarrje.
Anëtari i Këshillit mund të ngritë çështje nga fushëveprimi i Këshillit dhe të ngritë iniciativë për avancimin e punës së Këshillit.
Anëtari i Këshillit ka të drejtë që të informohet rregullisht dhe me kohë për aktivitetet e Këshillit.

Neni 16

Për pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit mbahet evidencë.
Anëtari i Këshillit, i cili është i penguar që të marrë pjesë në mbledhje, është i obliguar që me kohë ta informojë kryetarin e Këshillit.
Këshilli mund të propozojë që Kuvendi ta shkarkojë anëtarin e tij, i cili tri herë të njëpasnjëshme, pa arsye ka munguar nga mbledhjet e Këshillit.

4. Programimi i punës së Kuvendit

Neni 17


Këshilli për punën e tij miraton Program vjetor për punë.
Propozim-programin e përgatit grupi punues të cilin e përbëjnë anëtarët e Këshillit, sekretari i përgjithshëm dhe personat nga Shërbimi i Kuvendit të cilat ai do t’i caktojë.


5. Kryerja e punëve profesionale administrative për nevojat  e Këshillit

Neni 18


Punët administrative për nevojat e Këshillit, i kryen Shërbimi i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Shërbimi i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë u ofron ndihmë profesionale kryetarit, zëvendëskryetarit dhe anëtarëve të Këshillit, në përgatitjen e mbledhjeve të Këshillit, gjatë debatit, dhe përgatit materiale të nevojshme për punën e Këshillit.
Shërbimi i Këshillit të Republikës së Maqedonisë vepron  sipas konkluzioneve të miratuara në mbledhjet e Këshillit.

6. Transparenca në punën e Këshillit

Neni 19

 Mbledhjet e Këshillit janë publike.
Këshilli mund të vendosë që të punojë pa praninë e opinionit, nëse atë e propozon kryetari i Këshillit ose së paku një  e treta nga anëtarët e Këshillit.

7. Dispozita përfundimtare

Neni 20

Kjo Rregullore hyn në fuqi nga dita e miratimit.

                                               KËSHILLI BUXHETOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

  Numër 07-2482/10-6                                                                                                       KRYETARE:                                          
   25 nëntor 2008
                   Shkup                                                                                                         Svetllana Jakimovska