Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието


Правилник за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 
Органограм на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 
Правилник за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија
Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија
Политика за управување со квалитет
План за создавање на систем технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци 
Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Собранието на Република Македонија
Правилник за начинот на вршење видео надзор на Собранието на Република Македонија
Процедура за пријавување, реакција и санирање на инциденти
Упатство за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија
Упатство за изменување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Северна Македонија
Упатство за начинот на користење и одржување на службените возила на Собранието на Република Македонија
Стратегија за управување со ризиците на Собранието на Република Македонија за периодот 2018 - 2020 година 
Стратешки план 2019 - 2021 на Собранието на Република Македонија 
Правилник за начинот на правење на сигурноска копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци
Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Собранието на Република Северна Македонија
Процедура за определување на обврските и одговорностите на службеник-помошник информатичар кој го администрира информацискиот систем на Собранието на Република Северна Македонија и на овластените лица при пристапувањето до документите и информатичко-комуникациската опрема
Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење на обработка на лични податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории на Собранието на Република Северна Македонија

* Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година
* Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 5 април 2018 година
* Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 7 февруари 2019 година
* Правилникoт за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-страницата на Собранието на 12 декември 2019 година

* Политиката за управување со квалитет е објавена на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 22 мај 2015 година

* План за создавање на систем технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Северна Македонија на 10 мај 2019 година
* Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за начинот на вршење видео надзор на Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Процедура за определување на обврските и одговорностите на службеник-помошник информатичар кој го администрира информатичкиот систем на Собранието на Република Македонија и на овластените лица при пристапувањето до документите и информатичко-комуникациската опрема - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Процедура за пријавување, реакција и санирање на инциденти - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 15 февруари 2017 година
* Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 22 март 2018 година
* Упатство за изменување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Северна Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 31 маj 2019 година
* Упатство за начинот на користење и одржување на службените возила на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 31 октомври 2018 година
* Стратегија за управување со ризиците на Собранието на Република Македонија за периодот 2018 - 2020 година - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 5 декември 2018 година
* Стратешки план 2019 - 2021 на Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 5 декември 2018 година


Архива