Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

служба на собранието

Собранието на Република Македонија основа Служба, која овозможува стручна и административна поддршка на неговата работа.

Службата се состои од следниве организациони единици:

Со Службата раководи генерален секретар на Собранието на Република Македонија.

Генерален секретар на Собранието на Република Македонија е Цветанка Иванова

 Заменици на генералниот секретар на Собранието


Претходни секретари на Собранието на Република Македонија.