1. Привремен Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 3 од 18 јануари 1991година)
  2. Деловник на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2002)
  3. Деловник на Собранието на Република Македонија(„Службен весник на Република Македонија" број 91/2008)
  4. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 119/2010)
  5. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст)(„Службен весник на Република Македонија" број 130/2010)
  6. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Република Македонија(„Службен весник“ бр. 23 од 14.2.2013)
  7. Деловник за изменување и дополнувања на Деловникот на Собранието на Република Македонија
  8. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст)
Click