Документи

• Брошура на Клубот на пратенички 2003-2014

• „Национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје“

• ПУБЛИКАЦИЈА: РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стратешки план на Клубот на пратенички на Собрание на Република Македонија 2018-2020 (Скопје, 2018)
документ

Годишен извештај за работата на Клубот на пратенички при Собранието на Република Македонија (јануари 2018-декември 2018)
документ

Периодичен извештај за работата на Клубот на пратенички при Собранието на Република Македонија (јули 2017-декември 2018)
документ

Правилник за организација и делокруг на работа на Клубот на пратенички на Собранието на Република Македонија (4.2.2019 година)
документ

Правилник за организација и делокруг на работата на Клубот на пратенички (5.3.2008 )
документ

Програма за работа на Клубот на пратенички за 2008 година (5.3.2008 )
документ

ЧЕТИРИГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работата на женскиот пратенички клуб (5.3.2008 )
документ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КЛУБОТ НА ЖЕНИ-ПРАТЕНИЧКИ декември 2006 - декември 2007  (5.3.2008 )
документ

Click