Активности на Парламентарен институт

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО

Во функција на континуирано зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, и во текот на 2017 година, Парламентарниот институт во соработка со училиште за странски јазици, организира и спроведува курсеви за изучување на јазици (германски, албански и француски јазик). Поради зголемен интерес, во текот на 2017 година, јазичните курсеви се спроведуваат и за пратениците и за нивните асистенти.