Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

 

 

 

 

 

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

ГЕНЕРАЛНА СЕКРЕТАРКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА