Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

Претседател: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ

          Членови: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА 
                             АНА ЛAШКОСКА 
                             БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                             ЈУЛИЈЕТА МАРКУ
                             БЕКИМ ЌОКУ
                             ЈАНИ МАКРАДУЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

Претседател: ОРХАН ИБРАИМИ

          Членови: АВДИЈА ПЕПИЌ
                            БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                            ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                            ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                            ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОВСКА
                            МИТРЕ ВЕЛЈАНОВСКИ
                            ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

Претседател: ИЛИЈА ДИМОВСКИ

          Членови: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ 
                            ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                            ЏЕВАТ АДЕМИ
                            МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
                            ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                            ЈАНИ МАКРАДУЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија

Претседател: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

          Членови: МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                            ДЕШИРА ИМЕРИ
                            ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                            ТАЊА ТОМИЌ
                            МАРЈАНЧО НИКОЛОВ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ

          Членови: ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                            АВДИЈА ПЕПИЌ
                            ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                            ИМЕР АЛИУ
                            БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                            МИЛЕ АНДОНОВ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина

Претседател: АВДИЈА ПЕПИЌ

          Членови: ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА 
                            БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            МЕВМЕД ЏЕМАJЛОСКИ
                            МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                            САФЕТ БИШЕВАЦ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

Претседател: ИЛИЈА ДИМОВСКИ

          Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                            БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                            ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                            САВЕ МАРАЧКОВ
                            НАЏИ ЏЕЛИЛИ
                            ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток

Претседател: ГАЗМЕНД АЛИЈИ

          Членови: БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                            ДИМЕ МАЏОВСКИ
                            ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                            ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                            МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                            ЕРДОГАН САРАЧ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија

Претседател: АНТОНИО МИЛОШОСКИ

          Членови: ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                            РИСТО МАНЧЕВ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                            БЕКИМ ФАЗЛИУ
                            САФЕТ БИШЕВАЦ
                            ГОРАН СУГАРЕСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

Претседател: ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ

          Членови: ТРАЈЧО ДИМКОВ 
                            БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                            АНТОНИО МИЛОШОСКИ
                            САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
                            ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                            САВЕ МАРАЧКОВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

Претседател: МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

          Членови: ВЕСНА ПЕМОВА
                            РОМЕО ТРЕНОВ
                            МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                            ЈУЛИЕТА МАРКУ
                            НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                            ПАНЧЕ ОРЦЕВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

Претседател: НАДА СТАНЧЕВСКА

          Членови: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                            ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                            РЕЏАИЛ ИСМАИЛИ
                            СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                            САВЕ МАРАЧКОВ
                            МЕВМЕД ЏЕМАЈЛОСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

Претседател: ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ

          Членови: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                            ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                            СИЛВАНА БОНЕВА
                            ИГОР ИВАНОВСКИ
                            ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                            ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                            ГОРАН МИСОВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

Претседател: ХАЈРУЛА МИСИНИ

          Членови: ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                            ВАСКО ПАШОВСКИ 
                            ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                            ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОВСКА
                            ЕРДОГАН САРАЧ
                            РЕЏАИЛ ИСМАИЛИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

Претседател: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

          Членови: ВЕСНА ПЕМОВА
                            ПАВЛЕ САЗДОВ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                            БЕКИМ ЌОКУ
                            ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                            ПАНЧЕ ОРЦЕВ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

Претседател: ВЕСНА БЕНДЕВСКА

          Членови: ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                            ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ
                            ДИМЕ МАЏОВСКИ
                            ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                            ГОЛУПЧО АНГЕЛОВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија

Претседател: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

          Членови: РИСТО МАНЧЕВ 
                            ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                            ИРФАН ДЕАРИ
                            ОРХАН ИБРАИМИ
                            АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                            ГОРАН МИНЧЕВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија

Претседател: ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ

          Членови: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                            НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                            ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                            БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                            ТАЊА ТОМИЌ
                            ЦВЕТАНКА ИВАНОВАПратеничка  група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада

Претседател: ИГОР ИВАНОВСКИ

           Членови: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                             ПАВЛЕ САЗДОВ
                             ВАСКО МИЦЕВСКИ
                             ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                             ИМЕР АЛИУ
                             СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

Претседател: СИЛВАНА БОНЕВА

          Членови: НАДA СТАНЧЕВСКА
                            ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            ИГОР ИВАНОВСКИ
                            ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                            МЕНДЕ ДИНЕВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово

Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ

          Членови: ЈОРДАН ПАЧКОВ
                             СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                             ТРАЈЧО ДИМКОВ
                             БЕКИМ ФАЗЛИУ
                             ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                             ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                             НАЏИ ЏЕЛИЛИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите

Претседател: ВАСКО ПАШОВСКИ 

          Членови: ЕЛЕНА ПАВЛОВА 
                            СУЗАНА АНОВА
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                            СОЊА МИРАКОВСКА
                            САМКА ИБРАИМОВСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

Претседател: МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 

         Членови: СУЗАНА АНОВА 
                           ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                           ИРФАН ДЕАРИ
                           СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                           БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                           ДРАГИША МИЛЕТИЌ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар

Претседател: НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА  

          Членови: АНА ЛАШКОСКА
                            ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                            ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОВСКА
                            СОЊА МИРАКОВСКА
                            ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                            НЕЏАТИ ЈАКУПИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија

Претседател: НЕЏАТИ ЈАКУПИ

          Членови: ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ
                             ТРАЈЧО ДИМКОВ 
                             ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                             ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ
                             САМКА ИБРАИМОСКИ
                             МЕВМЕД ЏЕМАЈЛОСКИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

Претседател: ЕРМИРА МЕХМЕТИ

          Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ 
                            ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                            ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                            САДИЈЕ ИЛЈАЗИ
                            ГОРАН СУГАРЕСКИ
                            СТАНКА АНАСТАСОВАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

Претседател: СТАНКА АНАСТАСОВА

          Членови: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                             ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                             АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                             НЕДИМ РАМИЗИ
                             СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                             СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република

Претседател: АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА

          Членови: ДРАГАН НАСТЕСКИ
                            СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                            ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                            СУЗАНА САЛИУ
                            БОРЧЕ СТАВРОВ
                            ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                            НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија

Претседател: ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ 

          Членови: СЛАВЕ ГОШЕВ 
                            ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                            САМКА ИБРАИМОВСКИ
                            СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                            МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                            МИХАИЛО ЏОЛОНГАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација

Претседател: ИВАН СТОИЛКОВИЌ 

          Членови: СЛАВЕ ГОШЕВ 
                            ВАСКО МИЦЕВСКИ 
                            СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                            МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                            АНА ПАВЛОВА-ДАНЕВСКА
                            МАРЈАНЧО НИКОЛОВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД

Претседател: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 

         Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                           АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                           ПАВЛЕ САЗДОВ
                           ХАЈРУЛА МИСИНИ
                           ИМЕР АЛИУ
                           ГОРАН МИСОВСКИ
                           АНДРЕЈ ПЕТРОВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република

Претседател: СОЊА МИРАКОВСКА

          Членови: СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА 
                            НАДА ЦИПУШЕВА
                            СУЗАНА АНОВА
                            ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                            ЕРДОГАН САРАЧ
                            ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

Претседател: РИСТО МАНЧЕВ

          Членови: АМДИ БАЈРАМ
                            СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                            ИРФАН ДЕАРИ
                            ОРХАН ИБРАИМИ
                            ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                            МЕВМЕД ЏЕМАИЛОСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

Претседател: ДРАГИША МИЛЕТИЌ

          Членови: МАРИЈА РАШКОВСКА
                            ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
                            КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                            ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                            БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                            СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                            ГОРАН МИНЧЕВ
                            ТАЊА ТОМИЌПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција

Претседател: КЕНАН ХАСИПИ

          Членови: АМДИ БАЈРАМ
                            АНТОНИО МИЛОШОСКИ 
                            БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                            БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                            ГАЗМЕНД АЛИЈИ
                            ЕРДОГАН САРАЧ
                            БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина

Претседател: ОЛИВЕР СПАСОВСКИ

          Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                            ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            САМКА ИБРАИМОСКИ
                            БОРЧЕ СТАВРОВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија

Претседател: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

          Членови: МАЛИША СТАНКОВИЌ
                            МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                            КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                            РЕЏАИЛ ИСМАИЛИ
                            БОРЧЕ СТАВРОВ
                            ТАЊА ТОМИЌПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска

Претседател: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

          Членови: ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ
                            НАДА ЦИПУШЕВА
                            ДЕШИРА ИМЕРИ
                            БОРЧЕ СТАВРОВ
                            МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                            БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                            НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република

Претседател: ГОРДАН ГЕОРГИЕВ

          Членови: СИЛВАНА БОНЕВА 
                            КЕНАН ХАСИПИ
                            ЈОРДАН ПАЧКОВ
                            ЏЕВАТ АДЕМИ
                            БЕКИМ ФАЗЛИУ
                            ТИТО ПЕТКОВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

Претседател: РЕЏАИЛ ИСМАИЛИ

          Членови: ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА 
                            ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                            МАЛИША СТАНКОВИЌ
                            БЕКИМ ФАЗЛИУ
                            БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                            ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

Претседател: ФИЈАТ ЦАНОСКИ

          Членови: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ
                            КЕНАН ХАСИПИ
                            АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                            МАРИЈА РАШКОВСКА
                            НЕДИМ РАМИЗИ
                            ГАЗМЕНД АЛИЈИ
                            ВЕСНА БЕНДЕВСКАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

          Членови: МАЛИША СТАНКОВИЌ 
                            БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ
                            ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                            ГАЗМЕНД АЛИЈИ
                            РЕЈХАН ДУРМИШИ
                            БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

Претседател: РЕЈХАН ДУРМИШИ

          Членови: ДРАГАН ЦУКЛЕВ 
                            ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                            РОМЕО ТРЕНОВ
                            СУЗАНА САЛИУ
                            МИЛЕ АНДОНОВ
                            ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

Претседател: НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА

          Членови: МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                            ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                            ЈОРДАН ПАЧКОВ
                            РИСТО МАНЧЕВ
                            ДЕШИРА ИМЕРИ
                            МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
                            ПАНЧЕ ОРЦЕВПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

Претседател: МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА

          Членови: КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА 
                            ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                            АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                            НАЏИ ЏЕЛИЛИ
                            МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

Претседател: БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ

          Членови: ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА 
                            ДРАГАН НАСТЕСКИ
                            РОМЕО ТРЕНОВ
                            ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                            САМКА ИБРАИМОСКИ
                            МИЛЕ АНДОНОВ

 

Click