Најави


Петок, 28 февруари 2014 година, 11.00 часот, Сала 1

ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(започната на 3.2.2014 год.) (шесто продолжение)

Дневен ред:

...

36. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, по скратена постапка;

...

38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, по скратена постапка;

39. Предлог на закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по скратена постапка;