Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, два члена и три заменик-членови на Делегацијата.

Акредитивите на членовите и заменик-членовите на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна седум дена пред започнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на овој член не може да се отповика, освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание на Советот на Европа.


Шеф на Делегација:
Членови: Александар Николоски
Арта Билали-Зендели
Заменик-членови: Бисера Костадиновска-Стојчевска
Владо Мисајловски
Артина Ќазими

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата на безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, два члена и три заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:  Игор Јанушев
Членови: Моника Зајкова
Халил Снопче
Заменик-членови: Диме Велковски
Гордана Сиљановска-Давкова
Берат Ајдари

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) 


Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест члена.

 

Шеф на Делегација:  Талат Џафери
Членови: Диме Велковски
Јован Митрески
Никола Мицевски
Ели Панова
Арбер Адеми
Скендер Реџепи

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)


Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, два члена и три заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:  Рашела Мизрахи
Членови: Кастриот Реџепи 
Арбен Зибери
Заменик-членови: Љупчо Балкоски
Благица Ласовска
Илире Даути

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, два члена и три заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:  Арта Билали-Зендели
Членови: Илија Николовски
Антонијо Милошоски
Заменик-членови: Миле Талевски
Марија Петрушевска
Елми Азири

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)


Делегацијата во Парламентарното собрание  на Медитеранот се состои од шеф, два члена и три заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:  Ѓорѓија Сајкоски
Членови: Енес Ибрахим
Абдула Салиу
Заменик-членови: Марија Георгиевска  
Иванка Василевска
Бедри Фазли

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата,  четири членови и четири заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:  Талат Џафери
Членови: Мартин Костовски
Павле Трајанов
Владо Мисајловски
 Хусни Исмаили
Заменик-членови: Фаница Николоска
Иван Стоилковиќ
Петар Ристески
Вјолца Адеми

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација 


Е-пошта: jpc@sobranie.mk

Цели и задачи 
Деловник 

Претходни состаноци (1995-2004) 
Прв состанок (30 и 31 март 2005 година, Скопје, Република Македонија) 
Втор состанок (5 и 6 декември 2005 година, Брисел, Кралството Белгија) 
Трет состанок (29 и 30 јануари 2007 година, Скопје, Република Македонија) 
Четврт состанок (26 и 27 ноември 2007 година, Брисел, Кралството Белгија) 
Петти состанок (27 и 28 ноември 2008 година, Скопје, Република Македонија) 
Шести состанок (31 март 2009 година, Брисел, Кралството Белгија)
Седми состанок (18-19 февруари 2010 година, Скопје, Република Македонија)
Осми состанок (29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија)
Деветти состанок (3-4 ноември 2011 година, Скопје, Република Македонија)
Десетти состанок (7 јуни 2012 година, Брисел, Кралство Белгија)
Единаесетти состанок (22-23 мај 2013 година, Стразбур, Француска Република)
Дванаесетти состанок (26-27 ноември 2014 година, Стразбур, Француска Република) 
Тринаесетти состанок (3-4 декември 2015 година, Скопје, Република Македонија) 
Четиринаесетти состанок (7-8 февруари 2018 година, Стразбур, Француска Република) 
Петнаесетти состанок (19-20 септември 2018 година, Скопје, Република Македонија) 
Шеснаесетти состанок (27-28 март 2019 година, Стразбур, Француската Република) 
Седумнаесетти состанок (18-19 декември 2019 година, Стразбур, Француската Република) 
Осумнаесетти состанок ( 25 март 2021 година, виртуелно)


Новости

Останати активности

                                   


Мешовитиот парламентарен комитет-Република Северна Македонија и Европската унија (ЕУ) е формиран врз основа врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114), Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и со Одлука на Собранието на Република Македонија за основање Делегација во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Службен весник 88/04 и 289/20). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието преку парламентарен дијалог да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. 

Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Северна Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот формално придонесува кон издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието со Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Северна Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Дефинирањето на неговата улога во Спогодбата налага обврска за Советот на ЕУ, Европската комисија и Владата на Република Северна Македонија за нивно целосно учество во неговата работа и редовно информирање на секој состанок на МПК за степенот на спроведување на Спогодбата. 

Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршни препораки, документ во кој се содржани заедничките ставови на двата парламента за одредени актуелни прашања од процесот на евроинтеграции. Истите се упатуваат до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Северна Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието и еднаш во Европскиот парламент и работи според свој Деловник за работа.


Претседател:
Потпретседатели:
Фиснике Бектеши-Шаќири
Членови: Бејџан Иљас
Жаклина Лазаревска
Маја Морачанин
Соња Мираковска
Антонијо Милошоски
Никола Мицевски
Александар Николоски
Жаклина Пешевска
Бајрам Кадрија
Скендер Реџепи
Заменик-членови: Мирослав Јовановиќ
Славјанка Петровска
Панчо Минов
Снежана Калеска-Ванчева
Благица Ласовска
Бојан Стојаноски
Јован Јаулески
 Ане Лашкоска
Мерита Колчи-Коџаџику
Сафије Садики-ШаиниДелегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ)

 

Шеф на Делегација:  Абдула Салиу 
Членови:  Ненад Коциќ
Бети Стаменкоска-Трајкоска
Сафије Садики-Шаини

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарно собрание на Православието (ИПС на Православието)Членови:  Миле Талевски
 Ане Лашкоска

 Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК)

 

Шеф на Делегација: Лидија Тасевска
Членови: Благица Ласовска
Вјолца Адеми

Скендер РеџепиClick