Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуто, Комисијата за селекција на државен службеник  по јавниот оглас бр. 44/2013 на тројцата најуспешни кандидати ја објавува следнава 

РАНГ ЛИСТА:

Работно место 1
1. Раководител на Одделение за едукација и комуникација во Парламентарниот институт ............................. 1 извршител;

 1. Фани Коровешовска
 2. Ардита Јашари Бислими
  - Од условите кои беа како предност, кандидатот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ
 3. Тереза Лазовска
  - Од условите кои беа како предност, кандидатот има познавања од француски јазик

Работно место 2
2. Советник за ИКТ .......................... 1 извршител;

 1. Билјана Кузеска
 2. Радмила Филимановска
 3. Душко Катиќ

Работно место 3
3. Советник за правни работи ........................  1 извршител;

 1. Арсим Нуредини
  - Од условите кои беа како предност зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ, завршен VII/2 степен на образование и има познавања од германски јазик
 2. Сулејман Сулејмановски
 3. Валмира Аџиреџа

Работно место 4
4. Советник историчар ........................  1 извршител;

 1. Соња Стаменковска
 2. Дарко Божиновски
 3. Златко Поповски

5. Работното место 5 Соработник за административна поддршка нема ранг листа, бидејќи кандидатите не го исполнуваа задолжителниот услов за познавање на службен јазик, освен македонскиот кој го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија

Работно место 6
6. Раководител на Одделение за истражувачка библиотека и за законодавна архива во Парламентарниот институт ...............1 извршител;

 1. Ардита Јашари Бислими
  - Од условите кои беа како предност, кандидатот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ
 2. Фани Коровешоска
 3. Адем Чучуљ

Работно место 7
7. Советник за библиотекарско работење .......... 1 извршител;

 1. Марија Паневска
 2. Атанас Стојанов
  - Од условите кои беа како предност зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ и има познавања од бугарски јазик
 3. Марина Ристеска

 Работно место 8
8. Советник за ИКТ ...................... 1 извршител;

 1. Радмила Филимановска
 2. Душко Катиќ      
 3. Фросина Кузева

 Работно место 9
9. Соработник за административна поддршка .......... 1 извршител;

 1. Ели Смокварска
 2. Бујар Зулфиу
  - Од условите кои беа како предност зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ и има познавања од германски јазик
 3. Валмира Аџиреџа
  - Од условите кои беа како предност, кандидатот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ

 Работно место 10
10. Асистент за административна поддршка на раководителот на Парламентарниот институт ............................1 извршител;

 1. Валмира Аџиреџа
  - Од условите кои беа како предност, кандидатот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ и има познавања на англиски јазик

Оваа Ранг листа  се  доставува до генералниот секретар на Собранието на Република Македонија и до Агенцијата за администрација и истата ќе се објави на интернет страницата на Собранието на Република Македонија и на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

 Комисијата за селекција на државен службеник:

1. Василка Илиевска- претседател

_______________________
2. Лаура Кадриу – заменик член

_______________________
3. Минире Битиќ - член

_______________________

Click