Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА


Џемаљедин Неџипи
- Раководител на одделението за внатрешна ревизија

Бисерка Смилковска - Советник - внатрешен ревизор