Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Посебна организациона единица- Парламентарен институт

Златко Атанасов - Државен советник - Раководител на Посебната организациона единица - Парламентарен институт
parl.inst@sobranie.mk


СЕКТОР ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ, ИСТРАЖУВАЊА И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Фани Коровешовска - Раководител на Сектор за општи анализи, истражувања и евроинтеграции
f.korovesoska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Ивана Арсовска- Трајановиќ- Раководител на Одделение за правни анализи и истражувања
I.Arsovska@sobranie.mk 

Есељ Лукрис - Советник - Истражувач и аналитичар по компаративно право и правни системи 

Јордана Шемко-Георгиевска - Соработник за административна поддршка
J.SemkoGeorgievska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

 Ева Јованова - Раководител на Одделението за општи анализи и истражувања
E.Jovanova@sobranie.mk

Илија Милчевски - Советник - Истражувач и аналитичар по регионални прашања и меѓународни обврски
I.Milcevski@sobranie.mk 

Славчо Маркоски - Советник - Истражувач и аналитичар од областа на земјоделските науки и храна
S.Markoski@sobranie.mk 

Спасена Крстева - Советник- Истражувач и аналитичар по пазарна економија

Марија Мицевска - Советник- Истражувач и аналитичар по современи економски системи

Фросина Дониновска-Сусинов- Советник- Истражувач и аналитичар по современи политички системи

Александра Стојановска-Бизевска-Советник- Истражувач и аналитичар по демократија и владеење на правото


СЕКТОР ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗА КОМУНИКАЦИЈА, ИСТРАЖУВАЧКА БИБЛИОТЕКА И ЗАКОНОДАВНА АРХИВА 


Ардита Јашари-Бислими - Раководител на Сектор за едукација и комуникација, истражувачка библиотека и законодавна архива 
A.Jasaribislimi@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Дејан Димитриевски - Раководител на Одделението за едукација и комуникација
D.Dimitrievski@sobranie.mk 

Билјана Дончевска - Советник за ИКТ во областа на едукацијата и комуникацијата
B.Doncevska@sobranie.mk 

Томе Гушев - Советник за правно-политичка едукација
T.Gushev@sobranie.mk 

Соња Стаменковска - Советник - Историчар
S.Stamenkovska@sobranie.mk 

Ѓилтен Алимовска - Соработник за административна поддршка
G.Alimovska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЧКА БИБЛИОТЕКА И ЗАКОНОДАВНА АРХИВА 

Марија Паневска - Советник за библиотекарско работење
M.Panevska@sobranie.mk