Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање

 

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање,
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор и        
  • други  прашања  што  се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

 

претседател: ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
заменик на претседателот: ДРАГАН ДАНЕВ
членови: 1) ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
2) ТАЊА КОВАЧЕВ
3) МУХАМЕД ЗЕЌИРИ
4) ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
5) ЕЈУП АЉИМИ 
6) ИВАН ИВАНОВ
7) БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
8) ТРАЈЧО ДИМКОВ 
 заменици на членовите: 1) ЈОВАН МИТРЕСКИ
2) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
3) ПАВЛЕ БОГОЕВСКИ
4) СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА    
5) АРТАН ГРУБИ
6) НАДА ЦИПУШЕВА
7) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
8) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА