Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

 

Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија; 
 • минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на  економскиот систем и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.                
претседател:   Диме Велковски
заменик на претседателот:  Мирослав Богдановски
членови: 1) Лазе Таневски
2) Коле Чаракчиев
3) Панчо Минов
4) Љупчо Димовски
5) Стојан Миланов
6) Иван Јорданов
7) Зоранчо Јованчев
8) Рина Ајдари
9) Бедри Фазли
10) Илире Даути
заменици на членовите: 1) Боби Мојсоски
2) Марија Георгиевска  
3) Јован Митрески
4) Ели Панова
5) Здравко Трајанов
6) Петар Ристески
7) Лидија Петкоска
8) Мерита Колчи-Коџаџику
9) Вјолца Адеми
10) Атнан Незири
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.